Ledenbrief nummer
Lbr. 16/019

Dit is een gezamenlijke brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Aanleiding voor deze brief is het later beschikbaar komen van verantwoordingsinformatie met controleverklaring vanuit de SVB en een aantal zorgaanbieders, later dan de eerder gedachte 1 april. Het niet halen van deze termijn leidt tot zorgen bij gemeenten. VNG, Rijk en NBA hebben overlegd hoe met de ontstane situatie om te gaan. Gestreefd is naar een voor alle partijen werkzame oplossing. Deze gezamenlijke oplossing kunnen wij u in deze brief presenteren.

Uitgangspunt is dat de wettelijke datum van 15 juli voor het zenden van de jaarrekening een harde datum is, inclusief de SiSa-bijlage, met controleverklaring aan GS en aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast moeten de gemeente en de GR aan het BBV voldoen en de accountant aan accountantsregelgeving.
Accountants en gemeenten moeten samen bepalen hoe aan deze regelgeving en de daaruit voortvloeiende inspanningsverplichtingen zo goed mogelijk kan worden voldaan in relatie tot de datum van 15 juli. Uitgangspunten daarbij zijn lokaal maatwerk en ‘wachten, tenzij’.

Zoals ook in de VNG brief van 18 februari aangegeven, vraagt een en ander om afwegingen van betrokkenen. De gemeente kan ervoor kiezen om te wachten met de raadsbehandeling van de jaarrekening tot de benodigde relevante informatie er is. Op zijn laatst betekent dit behandeling in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.
Maar de gemeenteraad kan er óók voor kiezen om de voorlopige jaarrekening al eerder in de raad te behandelen en op een later moment de jaarrekening - voorzien van een controleverklaring - formeel vast te stellen. De gemeente kan dan een vergelijkbaar jaarrekeningproces aflopen als in andere jaren.