Ledenbrief nummer
TLD/U201700737

Geachte mevrouw Vegter,

Bij brief van 11 september jl. hebben wij u onze eerste, voorlopige reactie doen toekomen over de behoeften die er in de dagelijkse praktijk leven bij gemeenten tot aanpassing van de huidige Beleidsregels boa en de bijbehorende domeinlijsten. Zoals aangegeven in deze brief hebben wij deze eerste, voorlopige reactie besproken met onze bestuurders in de vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid van 4 oktober. De commissie heeft ingestemd met de inhoud van deze reactie en heeft nog een aandachtspunt toegevoegd, te weten de informatie-uitwisseling tussen boa’s van de verschillende domeinen. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijgevoegde, aangepaste notitie met de inzet van de VNG voor wijziging van de Beleidsregels boa en de bijbehorende domeinlijsten.