Geachte mevrouw Mansveld,

Omdat het bestuurlijk overleg op 25 maart niet doorgaat, laat ik u langs deze weg weten dat de VNG  de afspraken onderschrijft die aan de orde zijn geweest  in het overleg dat u op 7 maart jongstleden voerde met een bestuurlijke vertegenwoordiging van de G4.
In dit overleg kwam een samenhangend pakket aan afspraken aan de orde over geluidsnomen woningbouw langs rijkswegen en hoofdspoorwegen. Ook is de afspraak gemaakt dat gemeenten en Rijk zich gezamenlijk zullen blijven richten op de opgave en ambitie om burgers zoveel mogelijk te beschermen tegen gezondheidsrisico’s als gevolg van geluidhinder. Dit samenhangend pakket aan afspraken is tot stand gekomen na intensief overleg tussen G4, G32,  VNG en uw ministerie.