Geachte heer Plasterk,

Naar aanleiding van uw schriftelijke verzoek op 22 juli 2014 met kenmerk 2014-0000361842 om advies over het concept wetsvoorstel oneigenlijk gebruik Wet openbaarheid van bestuur (hierna ook: Wob), ontvangt u hierbij onze reactie.

Conclusie: instemming met het wetsvoorstel, maar zorg over het uitblijven van een algemene anti-misbruikbepaling