19 november 2021
Ledenbrief
We hoopten met z’n allen dat het niet zou moeten, maar toch kondigde het kabinet onlangs verscherpte coronamaatregelen aan. Het op- en afschalen van maatregelen levert onzekerheden op voor onze inwoners, ondernemers, maar zeker ook voor u als bestuurders en uw medewerkers. Specifiek maken we ons in steeds grotere mate...
16 november 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Vandaag zagen wij dat u morgen vanaf 12.00 uur een wetgevingsoverleg heb gepland over de Wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961). Vanuit...
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Schipper-Spanninga, U heeft ons op verzoek van de minister van BZK mede namens de andere betrokken bewindslieden van VWS en JenV gevraagd om in zeer korte tijd te reageren op de beoogde Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Het beoogde wetsvoorstel heeft op twee manieren directe consequenties voor gemeenten. Ten...
5 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/074
In deze nieuwsledenbrief lichten we de aangekondigde coronamaatregelen toe en de gevolgen daarvan. Daarnaast informatie over de financiële compensatie voor gemeenten en een aantal webinars over de coronacrisis. Tevens is het coronadashboard sociale impact vernieuwd. Tot slot nog aandacht voor iets anders dan de coronacrisis, namelijk de opvang van asielzoekers...
27 september 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, A.s. woensdag 29 september debatteert u over het Corona Steunpakket. Vanuit de VNG roepen we u op het steunpakket na 1 oktober niet abrupt te stoppen maar om zorg te dragen voor een soepele overgang en daarbij niet alleen oog te hebben voor de nachthoreca, maar...
24 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/067
Met de zomer achter de rug en nieuwe maatregelen voor ons is de coronacrisis weer in een nieuwe fase beland. Het algemene beeld is weer wat positiever, ook op economisch vlak. Maar bepaalde groepen en sectoren hebben nog stevig te maken met de gevolgen van de crisis. Dat vraagt aandacht...