Nieuws
Rapport
Het ministerie van BZK wil met het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) meer grip krijgen op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd. Andere doelen zijn dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen met urgentie een woning krijgen. De VNG heeft in de reactie op de...
Woongebouw
29 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie SZW, U vergadert op 5 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen...
Man aan het werk in een plantsoen
15 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/018
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Met de invoering van deze wet krijgen gemeenten een belangrijke rol bij het bevorderen van goed verhuurderschap. Zo moet iedere gemeente een meldpunt inrichten voor klachten over ongewenst gedrag van verhuurders en moeten...
Flat
14 april 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 20 april debatteert u met minister Van Gennip over Arbeidsmigratie. We leven nu bijna drie jaar na het verschijnen van het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (de Commissie Roemer). De Commissie deed een aantal aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Het blijkt...
Fruitteler en arbeidsmigrant plukt aardbeien en doet ze in een plastic bakje
13 mei 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Volgende week spreekt u twee keer over arbeidsmigranten. A.s. maandag is het rondetafelgesprek en donderdag 19 mei vindt het Commissiedebat plaats. In de bijlage treft u de input van de VNG aan die u desgewenst bij beide gebeurtenissen kunt betrekken. Samengevat vragen wij aandacht voor: Verbeteringen...
Man plukt tulpen
2 juli 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 7 juli debatteert u met minister Koolmees over Arbeidsmigratie. Voor gemeenten is het van het grootste belang dat de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten , de Commissie Roemer, met spoed worden uitgevoerd. Zoals we al aangaven bij onze inbreng voor het debat over Arbeidsmigratie...
werkende man