Overig
Met ingang van 1 januari 2020 vervangt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) de huidige Ambtenarenwet door een nieuwe Ambtenarenwet: de Ambtenarenwet 2017. De (eenzijdige) aanstelling wordt een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht. Heeft de wijziging in de rechtspositie van ambtenaren gevolgen voor de belastingfuncties?
Handreiking
Hoe kunnen gemeenten en zorginstellingen omgaan met (gecombineerde) aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelastingen bij zelfstandige appartementen binnen zorggebouwen? Gemeenten, waterschappen, belastingsamenwerkingsverbanden en zorginstellingen zijn gebaat bij een heldere, eenduidige handelwijze. De VNG komt daarom in samenspraak met Actiz, Waterschappen en belastingsamenwerkingsverbanden met de handreiking 'Heffing bij zorginstellingen'.
In deze inventarisatie zijn alle modelverordeningen beoordeeld op kansen voor duurzame alternatieven.
Door de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn vanaf de begroting 2017 nieuwe begrotingsregels van kracht. De nieuwe regels hebben ook invloed op de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen. De VNG maakt hiervoor een handreiking. De handreiking is een concept. We verwachten namelijk dat bij de daadwerkelijke uitvoering...