Factsheet
De gemeente heeft onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan. Bij de start van de wet publiceerden we een handreiking over het verkennend onderzoek, maar die gaf geen...
Factsheet
De Wet verplichte ggz (Wvggz) biedt iedereen de mogelijkheid een melding te doen bij de gemeente over iemand in zijn omgeving, die mogelijk in aanmerking komt voor verplichte ggz. Daarnaast zijn er in veel gemeenten al meldpunten 'niet-acuut' ingericht, waar je ook van minder zware zorgen een melding kunt maken...
Handreiking
Gemeenten kunnen meldingen ontvangen over personen voor wie de noodzaak tot (mogelijk verplichte) geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, zoals voorgeschreven door de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze handreiking gaat in op dit Verkennend Onderzoek. De handreiking is gebaseerd op een serie expertmeetings met beleidsambtenaren, projectmanagers en GGD-artsen van de...
20 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/110
Op 1 januari a.s. treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking, voor iedereen voor wie verplichte zorg in verband met een psychische stoornis onvermijdelijk is. De wet vervangt de Wet BOPZ. Tegelijk treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking voor onvrijwillige zorg voor personen met een...
Overig
Verplichte zorg is heel ingrijpend en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan.In de nieuwe Wvggz is hierbij geregeld dat de betrokkene en de familie inspraak hebben in de zorg die nodig is. Eén onderdeel hiervan is de hoorfunctie, die bedoeld...
Factsheet
De VNG maakt periodiek een factsheet over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. De doelgroep van deze factsheets zijn degenen die vanuit gemeenten bezig zijn met de informatievoorziening (IV) van de Wvggz. Dit is de derde factsheet over de IV van de Wvggz...