Factsheet
Als de Omgevingswet in werking treedt nemen we afscheid van de Wabo. In de Wabo is de meest voorkomende activiteit de activiteit bouwen. Bij het bouwen van een carport tot een stadion, geldt in de Wabo artikel 2.1.a.: de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’. Voor deze activiteit is onder...
Handreiking
Gebruikersonderzoek laat zien dat inwoners moeilijk kunnen beoordelen of kennisgevingen voor hen van belang zijn en of ze door een besluit of melding in hun belangen worden geraakt. De kennisgevingen geven onvoldoende inhoudelijke informatie en zijn voor inwoners onbegrijpelijk vanwege formele en ambtelijke taal. Het ministerie van BZK vroeg Sira...
Overig
Deze wegwijzer voor gemeenten en omgevingsdiensten geeft informatie over de wettelijke taak van de minister van OCW voor gebouwde of groene rijksmonumenten. Deze taak wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De wegwijzer laat eenvoudig zien hoe en wanneer vergunningverleners, toezichthouders en handhavers advies kunnen of moeten inwinnen...
25 juni 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/048
Per 1 juli 2019 wordt de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. Belangrijkste wijziging is dat de verwijzing naar de set kwaliteitscriteria 2.1 wordt vervangen door een verwijzing naar de geactualiseerde set 2.2. Graag vragen wij daarom uw aandacht voor de mogelijke aanpassing van uw Verordening...
30 oktober 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/082
Op 1 november 2014 wordt een aantal vereenvoudigingen en versnellingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Op die datum worden het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en diverse andere algemene maatregelen van bestuur gewijzigd. De VNG-ledenbrief 'Wijzigingen omgevingsrecht - permanent maken Crisis- en herstelwet' van 30 oktober zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.
Position paper
Ministeries grijpen met wetgeving te veel in op taken die onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur vallen. Dat stelt prof.mr. Elzinga in een analyse die hij op verzoek van de VNG maakte van het wetsvoorstel Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Rapport Omgevingsdiensten onder de bestuurlijk-juridische loep (april 2014)