17 oktober 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op woensdag 19 oktober debatteert u met minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) over het leerlingenvervoer. De VNG heeft u bij gelegenheid van het rondetafelgesprek over hetzelfde onderwerp op 12 oktober al een position paper gestuurd. Voor de volledigheid is...
10 oktober 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op woensdag 12 oktober organiseert u een Rondetafelgesprek Leerlingenvervoer (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor dit overleg zijn partijen uitgenodigd die op een of andere manier betrokken zijn bij het leerlingenvervoer. Merkwaardigerwijs ontbreekt de VNG, terwijl gemeenten de wettelijke taak van het leerlingenvervoer uitvoert.
Handreiking
In december 2020 is de nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer gepubliceerd. In deze modelverordening zijn aanpassingen gedaan specifiek gericht op het sociaal domein en passend onderwijs. Om deze goed in praktijk te kunnen uitvoeren is de handreiking 'Verassend passend leerlingenvervoer' opgesteld waarin zes uitgewerkte praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt: Gemeenten en Samenwerkingsverband trekken...
Factsheet
Dit document bevat de achtergronden en berekeningsmethoden voor: De inkomensgrens voor het heffen van het drempelbedrag het drempelbedrag; De draagkrachtafhankelijke bijdrage de kilometervergoeding.
2 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/085
De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. In 2015 heeft de VNG de huidige Model Verordening leerlingenvervoer gepubliceerd. Vanuit de wetgeving was er geen aanleiding om de Model Verordening leerlingenvervoer aan te passen. Er zijn echter sinds 2015 wel veel...
24 april 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 29 april debatteert u met de ministers Van Engelshoven en Slob over onderwijs en corona. In de afgelopen maanden heeft de VNG een regierol vervuld bij het realiseren van de noodopvang voor vitale beroepen en het bieden van opvang, onderwijs of begeleiding aan kwetsbare kinderen.