6 november 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/068
In de ALV van 27 juni jl. hebben de leden in een viertal moties hun ernstige zorgen uitgesproken over de financiële tekorten in het sociaal domein. In de afgelopen periode hebben wij met het kabinet intensief gesproken over concrete oplossingen voor deze problemen. In onze contacten met het kabinet en...
Bij het sluiten van het Interbestuurlijk programma (IBP) zijn Rijk en VNG overeengekomen advies te vragen aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over het ontoereikende BUIG budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van de bijstand. Zie ook: VNG-nieuwsbericht over ROB-advies (21 juni 2018)
8 juni 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/030
Het ministerie van BZK publiceerde op 1 juni de Meicirculaire Gemeentefonds 2018. Met de circulaire informeert het ministerie gemeenten op basis van de voorjaarsbesluitvorming over de gemeentefondsuitkeringen. Wat zijn de hoofdpunten van de meicirculaire? In deze ledenbrief zetten we het op een rij. Onze toelichting schetst een beeld van de...
5 april 2018
Brief aan kabinet
COS/U201800265
Geachte mevrouw Ollongren, Tijdens het bestuurlijk overleg tussen SZW en de VNG op 12 maart jl. is onder andere gesproken over de adviesaanvraag aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over de BUIG. Er is daar afgesproken dat de VNG delegatie de adviesaanvraag, en de duiding die daar vanuit...
Overig
Het budget bijstandsuitkeringen is aantoonbaar te laag. Een overgrote meerderheid van de gemeenten heeft een tekort op het budget om de bijstandsuitkeringen te betalen. Uit dze analyse die Divosa liet uitvoeren blijkt dat dit budget de afgelopen jaren aantoonbaar te laag is geraamd. Zie ook: Factsheet bijstandsbudget (Divosa, december 2017)
13 juli 2016
Brief aan kabinet
ECFE/U201601064
Geachte mevrouw Klijnsma, U heeft de VNG gevraagd om advies te geven over de Aanpassing van het Besluit Participatiewet in verband met wijzigingen van het verdeelmodel en vaststelling van een nieuw vangnet. De voorstellen m.b.t. het verdeelmodel voor 2017, het bijbehorende overgangsregime en het nieuwe structurele vangnet zijn besproken in...