Commissie Raadsleden & Griffiers

Het VNG-bestuur heeft op 13 juli 2018 de waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. Informatie hierover vindt u in onze ledenbrief.

Per september vindt u het overzicht van de nieuwe leden per commissie op onze site en zijn een paar commissienamen aangepast.


Contact met de commissie

De contacten met de commissie verlopen via de commissiesecretaris:

Marion Veerbeek

Wat doet de commissie?

Op veel thema’s waarop de VNG actief is namens gemeenten speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. De commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) moet de positie van de gemeenteraad steviger verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Bij thema’s op het fysieke, sociale en financieel-economische terrein, die bij andere commissies zijn belegd, is het van belang dat de inbreng van raadsleden en griffiers wordt meegenomen. Het gaat daarbij zowel om de voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden die gemeenteraden raken, als om de ervaringen bij taken die gemeenteraden reeds vervullen.

Doel

De commissie Raadsleden & Griffiers heeft als doel het versterken van de rol en positie van de gemeenteraad in de VNG-governance en in de voorstellen en activiteiten van de VNG richting gemeenten.

In de startnotitie met uitgangspunten voor de commissie R&G vindt u inhoudelijke thema’s waarop de commissie zich richt:

De commissie R&G is aangesloten bij de Werkgroep Democratie en Bestuur. Kijk voor meer informatie op:

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2018 op de volgende momenten (locatie VNG):

Datum Tijd
Donderdag 22 februari 10:30-12:30 uur
Donderdag 19 april  10:30-12:30 uur
Donderdag 21 juni 10:30-12:30 uur
Donderdag 4 oktober 10:30-12:30 uur
Donderdag 6 december 10:30-12:30 uur


Terugblik commissievergaderingen

Meer informatie