In het najaar van 2017 bezocht het Out of the Box-team het Zelfregiecentrum in Weert (ZRC). Een documentaire waarin bezoekers en medewerkers vertellen hoe het ZRC is ontstaan en waarom zij hier met veel plezier werken of een bezoek brengen.

Werken aan eigen ontwikkeling

In het zelfregiecentrum in Weert kunnen mensen terecht die de regie over hun leven (weer) in eigen hand willen nemen. Het centrum is er voor mensen die om verschillende redenen minder tot hun recht komen dan ze zouden willen.

Door actief te zijn in het zelfregiecentrum, bijvoorbeeld als vrijwilliger of deelnemers aan de activiteiten, kunnen mensen werken aan hun eigen ontwikkeling.

De aanpak

In en vanuit het zelfregiecentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld taalles, creatieve workshops of een museumbezoek. Ook zijn er mogelijkheden voor coaching, onder andere door ervaringsdeskundigen.

Het centrum is dagelijks open (ook op zon- en feestdagen) voor koffie, een goed gesprek of luisterend oor. In het centrum houden het maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en de sociale dienst spreekuren. Daarnaast is er een winkeltje in het pand aanwezig.

Organisatie

De organisatie levert de ruimte, is waar nodig op de achtergrond beschikbaar voor ondersteuning en verzorgt één keer per jaar de cursus zelfregie. Verder worden alle activiteiten voor en door mensen zelf georganiseerd. De locatie wordt na sluitingstijd ook door anderen gebruikt, zoals zelfhulpgroepen.

Per dag ligt het aantal bezoekers gemiddeld rond de 65. In de weekenden maken 30 tot 40 mensen gebruik van het centrum. Doordeweeks loopt het aantal gebruikers per dag op tot zo'n 75 mensen. Het zelfregiecentrum Weert kent een basisteam bestaande uit vijf tot zes fte betaalde medewerkers en zes vrijwilligers. Alle teamleden zijn ervaringswerkers.

Kernwaarden

In het zelfregiecentrum wordt gewerkt vanuit een aantal kernwaarden:

  • Aansluiten bij kwaliteiten van mensen
  • Gericht zijn op zingeving en persoonlijk perspectief
  • Actief gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid
  • Niet het aanbod staat centraal maar de mate waarin de mens zich geholpen voelt
  • Het creëren van experimenteerruimte

Effect

Door het werk in het zelfregiecentrum is er heel veel contact met mensen. Daarnaast wordt er gewerkt aan zelfredzaamheid en een stabiele levensstructuur. Onderlinge worden contacten opgebouwd die ondersteunend zijn ook buiten het zelfregiecentrum.

Buitenstaanders die het zelfregiecentrum niet kennen vragen regelmatig ‘wie is hier de baas of het personeel’. In de onderlinge verhoudingen tussen teamleden, vrijwilligers en bezoekers is dit niet meteen zichtbaar. Hieruit blijkt de gelijkwaardigheid in het centrum.

Ervaringen

Een zeventig-jarige Chinese bezoekster is met veel plezier ook vrijwilliger in het winkeltje. “Vrijwilligerswerk is hier heel anders, hier mag ik mezelf zijn en vrolijk dansen en springen. Hier zijn allemaal lieve mensen.”

Domeinoverschrijdende samenwerking

In een domein overstijgende samenwerking tussen de GGZ-instelling, beschermd wonen-organisatie, maatschappelijke opvang organisatie en het zelfregiecentrum wordt het meldpunt en de opvang van mensen die dak- of thuisloos zijn, georganiseerd. Er zijn diverse woonhuizen in de stad, waar in zelfbeheer opvang wordt geboden. De dagopvang vindt plaats in het zelfregiecentrum. Indien nodig is het mogelijk om in het zelfregiecentrum het gesprek over de aanvraag voor opvang, te combineren met onderwerpen als schuldhulpverlening en uitkeringen.

Meer informatie

Heeft u vragen, neem dan contact op met Joze Moonen:

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Ter ondersteuning van gemeenten en hun ketenpartners worden handvatten geboden. Bouwstenen met oplossingsrichtingen, die tezamen de basis vormen voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van:

Meer praktijkvoorbeelden

Er zijn op verschillende plekken in het land zelfregiecentra, bijvoorbeeld:

Zie voor meer praktijkvoorbeelden over de aanpak verwarde personen ook: