Aanpassing cao sw door verschuiven ingangsdatum AOW

Om een bezuiniging op de kosten voor de AOW te realiseren heeft het kabinet besloten de ingangsdatum van de AOW te verschuiven van de eerste van de maand waarin iemand 65 wordt naar diens feitelijke verjaardag. Gemiddeld gaat hierdoor de AOW-uitkering een halve maand later in.

Deze wetswijziging leidt tot een aanpassing van de cao sw. De wijziging gaat in per 1 april 2012.

Nieuwe cao-tekst: 

Artikel 11, lid 7 onder 9 wordt vervangen en komt als volgt te luiden:
g. van rechtswege per de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of zoveel eerder dat de werknemer gebruik gaat maken van de mogelijkheid met pensioen te gaan conform het pensioenreglement sociale werkvoorziening.


Verhoging pensioenpremie sociale werkvoorziening

De pensioenpremie voor de sociale werkvoorziening gaat per 1 januari omhoog van 16% naar 17,1%. Dit ondanks intensief overleg tussen vakbonden en de Kamer Gesupbsidieerde Arbeid van de VNG.  Werkgever en werknemer zullen negatieve gevolgen ondervinden.

De Kamer Gesubsidieerde Arbeid van de VNG (KGA) heeft de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de vakbonden over de pensioenpremie voor de sociale werkvoorziening. De KGA is niet tevreden met deze uitkomst die slecht is voor zowel werkgevers als werknemers in de sociale werkvoorziening.

Negatieve gevolgen
De premiestijging van 1,1% punt heeft negatieve gevolgen. Voor de werknemers daalt het nettoloon met ongeveer 0,3%, voor werkgevers stijgen de loonkosten met ongeveer 0,7%. Voor de KGA meer dan voldoende redenen om het overleg te zoeken met de vakbonden.

Diverse voorstellen
De KGA heeft diverse voorstellen gedaan tot aanpassing van de pensioenregeling, waarmee de premiestijging en zijn negatieve gevolgen geheel, dan wel gedeeltelijk zou kunnen worden voorkomen. Tot op heden hebben wij van de vakbonden geen instemmende reactie ontvangen.

Noodzaak
Het gevolg van deze situatie is dat het bestuur van het pensioenfonds, PWRI, genoodzaakt is om de premie per 1 januari a.s. te verhogen tot 17,1%, oftewel ruim 32% (!) van de pensioengrondslag. Het bestuur van het fonds is op grond van de wet verplicht om de premie op een kostendekkend niveau vast te stellen. Oorzaak van de premiestijging is de lage rente en de stijgende levensverwachting.

Blijven inzetten
De KGA zal zich blijven inzetten om alsnog overeenstemming te bereiken met de bonden over een aanpassing van de regeling, zodat de pensioenpremie wellicht later in het jaar weer op een lager niveau kan worden vastgesteld.


Opbouw en opname vakantiedagen bij ziekte voor sw’ers wijzigt in 2012

De regels rondom het verjaren van vakantiedagen en het opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte veranderen per 1 januari 2012 in het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze wijziging werkt door in de rechtspositie van medewerkers in de sociale werkvoorziening (sw). Sw-bedrijven moeten hun administratie hierop aanpassen.

Het cao-overleg in de Sw-sector ligt stil. Werkgevers en bonden hebben daarom geen nadere afspraken gemaakt over een eventuele uitwerking in cao Wsw. Dit betekent dat vanaf 2012 de regels van het Burgerlijk Wetboek gevolgd moeten worden.

Gevolgen
De VNG heeft een overzicht gemaakt van wat dit betekent dat voor de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte en het verjaren van wettelijke vakantiedagen. Zie hieronder.

1. Verjaring
De verjaringstermijn van wettelijke vakantiedagen verandert van 5 jaar naar 1,5 jaar. Vanaf 2012 geldt dat de wettelijke vakantiedagen die in een jaar worden opgebouwd, vóór 1 juli in het daarop volgende jaar moeten zijn opgenomen. Deze wijziging heeft geen betrekking op de bovenwettelijke vakantiedagen. Deze houden, net als reeds opgebouwde (wettelijke) vakantiedagen, een verjaringstermijn van 5 jaar. De vervaltermijn van 1,5 jaar geldt overigens niet als de werknemer redelijkerwijs de dagen niet heeft kunnen opnemen.

Verjaring in de huidige cao
De cao kent 165,8 vakantie-uren (bij een volledige werkweek). 144 uren hiervan zijn wettelijke uren (4 weken x 36 uur). De huidige cao regelt voor alle vakantiedagen dat deze komen te vervallen na een periode van 5 jaar. Deze bepaling is conform de oude wetgeving.

Vanaf 2012
Vanaf 1 januari 2012 geldt nieuwe wetgeving. Volgens het ministerie van SZW kan een bestaande regeling, waarin staat dat vakantiedagen na 5 jaar verjaren, nooit bedoeld zijn af te wijken van de wet. Dit omdat er geen vervaltermijn van een half jaar bestond. Dit is anders als de regeling, bij vernieuwing van de cao na datum wetswijziging, gehandhaafd blijft. Dan hebben sociale partners bewust gekozen af te wijken van de wet.

Dit betekent dat er vanaf 2012 drie soorten vakantiedagen worden geadministreerd:
- opgebouwd voor 2012: vervaltermijn van 5 jaar
- opgebouwd na 2012: vervaltermijn van 1,5 jaar
- bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd vanaf 2012: vervaltermijn 5 jaar

2. Vakantieopbouw en -opname bij ziekte
Tot op heden is de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte beperkt tot het laatste half jaar van de ziekte. Dit wil zeggen dat iemand die 2 jaar ziek is, over de laatste 6 maanden van zijn ziekte verlof opbouwt. De basis hiervoor ligt in het BW en in de cao is dat overgenomen voor alle verlofdagen en geldt dit dus ook voor de bovenwettelijke dagen.

Vanaf 2012
Vanaf 2012 geldt voor de wettelijke dagen dat deze ook tijdens ziekte worden opgebouwd. De opbouw van wettelijke vakantiedagen blijft dus niet beperkt tot de laatste 6 maanden van ziekte, maar er wordt opgebouwd over de hele periode. Daarbij wordt geregeld dat men ook tijdens ziekte verlof op kan nemen. Het kan namelijk wenselijk zijn om tijdens ziekte op bepaalde momenten niet beschikbaar te zijn voor controles of om uit te rusten van re-integratieactiviteiten.

Nieuwe regeling versus huidige cao
De nieuwe regeling leidt tot een kostenverzwaring. Iemand die 2 jaar ziek is, bouwt vanaf 2012 40 wettelijke vakantiedagen op; in de huidige regelgeving is dat 10 dagen. Daar staat tegenover dat het gebruikelijker zal worden om ook tijdens ziekte verlof op te nemen. De huidige cao is niet meer conform de nieuwe wetgeving en zal moeten worden aangepast.

Vooralsnog is het niet nodig hierover nadere afspraken te maken, omdat de wet boven de cao gaat. Dit betekent dus dat vanaf 2012 de opbouw van de wettelijke dagen bij ziekte volledig doorgaat, ook al staat in de cao dat er slechts over de laatste 6 maanden wordt opgebouwd.

Bovenwettelijke vakantiedagen
De nieuwe regelgeving geldt niet voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Voor wat betreft de bovenwettelijke vakantiedagen verandert er niets per 1 januari 2012. Die blijven gewoon opgebouwd worden over de laatste 6 maanden van ziekte. Sw-bedrijven moeten hier in hun administratie rekening mee houden.

3. CAR-UWO
De wijziging in het Burgerlijk Wetboek heeft direct gevolgen voor de rechtspositie van medewerkers in de sw. Dit geldt niet voor gemeenteambtenaren die onder de CAR-UWO vallen. Het CvA heeft een handvat geschreven voor het omgaan met de nieuwe regels en de CAR-UWO:

Cao-onderhandelingen
Zodra de cao-onderhandelingen weer worden hervat zullen cao-partijen mogelijk nadere afspraken maken.

Ook voor de CAR-UWO zal in overleg met de bonden mogelijk nadere afspraken worden gemaakt als de onderhandelingen over een nieuwe cao worden hervat.