Achtergrond

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. De Wnra gaat in per 1 januari 2020.

Meer informatie

Vanaf 1 januari 2020

Conform de Wet cao werken vanaf 1 januari 2020 de in de Cao overeengekomen arbeidsvoorwaarden rechtstreeks door in individuele arbeidsovereenkomsten. De huidige praktijk, waarbij afspraken in een arbeidsvoorwaardenakkoord eerst nog door het bevoegd gezag (i.c. het college) moeten worden vastgesteld in een lokale rechtspositieregeling, behoort daarmee vanaf 1 januari 2020 tot het verleden.

Ook na de inwerkingtreding van de Wnra blijven er speciale regels gelden voor ambtenaren, vooral als het gaat om integriteit en grondrechten. Die regels en verplichtingen worden vanaf 1 januari 2020 niet langer in de rechtspositieregeling of cao geregeld, maar uitsluitend in de nieuwe Ambtenarenwet en daaronder hangende regelgeving. Daarmee gaat de wetgever in de toekomst ‘exclusief’ over deze regels en verplichtingen.

In 2020 komt er bij het afsluiten van een Cao een einde aan het huidige getrapt systeem. Dan sluiten VNG en de vakbonden gewone cao’s af die rechtstreeks gelden. Gemeenten hoeven die niet nog eens apart vast te stellen.

WNRA e-learning

Interactieve e-learning bestemd voor medewerkers voor gemeenten, provincies en waterschappen, met de focus op medewerkers van afdelingen P&O / HR en leidinggevenden.

Communicatie Wnra

Om uw medewerkers voor te lichten over de Wnra staan hieronder enkele communicatiemiddelen: