Naar het overzicht op datum inwerkingtreding

Overzicht van voorstellen van wet- en regelgeving die relevant zijn voor het lokaal bestuur. De voorstellen staan gerangschikt per onderwerp

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
Rechtspositie gemeenteambtenaren; Politieke ambtsdragers; Brandweervrijwilligers; Ambulancepersoneel
Asiel en Integratie
Wet arbeid vreemdelingen, Integratiebeleid, inburgering 
Belastingen
Gemeentelijke belastingen; Invordering; Heffingen; Bezwaar en beroep
 
Bestuur
Bestuurlijke organisatie; Verkiezingen; Gemeentelijke herindelingen; Samenwerking; Interbestuurlijk toezicht
 
Covid-19
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19; en de Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19 (CoronaMelder-app)
Cultuur en Sport
Kunst- en cultuurbeleid; Lokale omroep; Monumentenbeleid 
Economie
Aanbesteden; Toerisme; Winkeltijdenwet; Bedrijventerreinen; Bedrijven Investeringszone
Energie en Klimaat
Afval en circulaire economie; Klimaatakkoord; CO2-beprijzing; Aardgasvrije wijken
Europa en internationaal
Europese regelgeving
Financien
Gemeentefonds; Gemeentebegrotingen; Specifieke uitkeringen; Rekening en verantwoording; Accountantscontrole
Informatiesamenleving
Informatiebeleid; GBA; Elektronisch bestuurlijk verkeer
Jeugd
Kinderopvang; Jeugdzorg; Buitenspeelruimte
 
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Wet Publieke gezondheid, huiselijk geweld, Wmo, AWBZ
Milieu en Mobiliteit
Geluidwet, Bodembescherming, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid, Duurzame Mobiliteit
Omgevingswet
Omgevingsvisie, omgevingsplan, vergunning en programma, Veranderopgave Omgevingswet
Onderwijs
Wet educatie en beroepsonderwijs, Passend onderwijs, Openbaar onderwijs, Onderwijsachterstandenbeleid
Openbare gezondheid
Gezondheidsbeleid, Jeugdgezondheidszorg, Lokale Preventieakkoorden,Wet op de lijkbezorging
Openbare orde Veiligheid
Politiebestel;Veiligheidsregio's; Huisverbod
Recht
Aanbesteden; APV; Awb; Gemeentewet; Wet Openbaarheid van Bestuur; Overheidsaansprakelijkheid
Ruimte en Wonen
Grondbeleid, Ruimtelijke ordening; Wro; WABO; BVG-zones; Recreatie;  Omgevingsvergunning, Huisvestingswet; Grondexploitatie;
Sociaal Domein 
AWBZ; Jeugdzorg; AMHK; Participatiewet; Passend Onderwijs
Werk,inkomen en sociale zekerheid
Armoedebeleid; Wet SUWI; WWB; uitkeringsfraude
Zorg en veiligheid
Aanpak radicalisering; Jeugdbescherming en Jeugdreclassering; Kindermishandeling en huiselijk geweld