De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is sinds 1 januari 2015 van kracht. De Wsob verankert de landelijke digitale bibliotheek als een rijkstaak. Daarnaast brengt het lokale bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en de Koninklijke Bibliotheek tezamen in één bibliotheeknetwerk, waarvoor de drie overheidslagen gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

Overleg

De Wsob verplicht gemeenten niet om een bibliotheek te subsidiëren, maar stelt in artikel 6 wel voorwaarden aan de procedure voor het beëindigen van subsidie of het fors verminderen van het budget, zodat de bibliotheek niet langer aan het stelsel kan deelnemen.

In dat geval moet voorafgaand aan het besluit de gemeente overleggen met belanghebbenden, waaronder buurgemeenten en ingezetenen. Zo nodig maken zij afspraken over de toegankelijkheid van een openbare bibliotheekvoorziening voor het betrokken algemene publiek. Bij een voorgenomen sluiting kunnen inwoners van de desbetreffende gemeente voorstellen doen voor het behoud van de voorziening of voor de overname van het beheer daarvan (right to challenge).

Uitname Gemeentefonds voor e-content

Tegen achtergrond van de totstandkoming van de digitale bibliotheek is besloten om de inkoop van e-content te centraliseren. BZK, OCW en VNG zijn in dit verband een uitname van het gemeentefonds overeengekomen op basis van een onderzoek naar de marktontwikkelingen voor e-content. De overheden hebben gekozen voor het groeipad volgens het model van jaarlijks gelijkblijvende relatieve groei. In de meicirculaire 2014 staan de bedragen vermeld. De structurele mutatie op de algemene uitkering is de volgende.

Jaar      2015 2016 2017 2018 2019
Mutatie (milj) -8,000 -9,200 -10,600 -12,200 -12,200

De verdeling van de uitname over de gemeenten geschiedt volgens de maatstaf van vast bedrag per inwoner.

Monitoring

De Koninklijke Bibliotheek brengt in een jaarlijkse monitor de stand van zaken van het bibliotheeknetwerk in beeld. De monitor vormt input voor overleg tussen de landelijke partijen (OCW, IPO, VOB en VNG).
Midterm review en evaluatie

De minister heeft aan het parlement toegezegd dat na 2 jaar een tussenevaluatie van de Wsob zal plaatsvinden, een zogenoemde midterm review. In de wet is voorzien in een evaluatie na 5 jaar.

Handreiking

De VNG heeft met steun van OCW voor gemeenten een handreiking over de Wsob opgesteld.

Meer informatie