Wat is JGZ?

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen  0 en 18 jaar. Doel  van de JGZ is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar, zowel individueel als op populatieniveau. De JGZ voert voor alle kinderen preventieve screeningen uit: lichamelijk, cognitief en psychosociaal. JGZ vervult zo een belangrijke rol in vroegsignalering van risico’s, korte interventies en doorverwijzing. 

Wet Publieke Gezondheid

In 2008 werd de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) van kracht, waarin de taken van de gemeente op het gebied van de publieke gezondheidszorg, waaronder de JGZ, opnieuw zijn vastgelegd. De gemeente moet, ter uitvoering van de gezondheidstaken, een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in stand houden (artikel 14 lid 1).

  • De gemeente kan ervoor kiezen de JGZ uit te laten voeren door de GGD.
  • De gemeente kan ook kiezen om (onderdelen van) de JGZ door een andere organisatie te laten uitvoeren (artikel 14  lid 4). Elke organisatie mag de JGZ uitvoeren, met als voorwaarde dat de organisatie aan alle kwaliteitseisen voldoet die gesteld worden aan zorgorganisaties. 

Gemeentelijke regietaak bij de organisatie

Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de organisatie van de JGZ. De JGZ uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de te leveren zorg en bepaalt dus in eerste instantie hoe de JGZ inhoudelijk wordt uitgevoerd. Uiteraard met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de van toepassing zijnde professionele richtlijnen.

De gemeente is daarnaast regisseur over een wel of niet integraal uitgevoerde JGZ. Integraal houdt in dat één organisatie verantwoordelijk is voor uitvoering van de JGZ bij alle kinderen van 0-18 jaar.

  • De gemeente moet daarom een keuze maken in wie voor de uitvoering van de JGZ verantwoordelijk is: de GGD, een zorgorganisatie of een combinatie daarvan vanuit een integrale organisatievorm.
  • De Wet PG bepaalt dat bij uitbesteding van de JGZ buiten de GGD bij zorgorganisaties een aanbestedingsplicht geldt.

Daarnaast bestaat er voor de gemeenten de mogelijkheid om in het kader van de nieuwe Jeugdwet, meer verbinding te zoeken tussen de (preventief werkende) JGZ en de jeugdzorg. De Jeugdwet heeft immers als uitgangspunt meer in te zetten op preventie en eigen kracht van de jeugdige en zijn/haar omgeving. 

Websites