Tijdens het middaggedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden werkplaatsen 'Doorpakken' georganiseerd. Het vraagstuk van mensen met verward gedrag vraagt om een door alle partners gedeeld, helder perspectief. Een samenbindend doel, dat alle betrokkenen stimuleert en motiveert om er samen de schouders onder te zetten.

Op diverse inhoudelijke onderwerpen die gerelateerd zijn aan het gedeelde perspectief kunnen we nog verder doorpakken!

Op deze pagina de verslagen van de werkplaatsen: Van systeemwereld naar leefwereld

IPW: maak uw aanpak innovatief

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) ontwerpt betere, goedkopere en meer betrokken oplossingen voor bestaande of toekomstige publieke problemen. Een van die oplossingen is de Maatwerkfabriek. Hierin ontwikkelt het IPW niet alleen een methode voor maatwerk, maar ook een maatwerkroute die nodig is om maatwerk te kunnen laten landen in uw organisatie.

Leg een casus of persoonlijke ervaring aan hen voor, waar u vastloopt in het komen tot een goede oplossing. Bijvoorbeeld omdat betrokken organisaties er samen niet uitkomen. Of omdat er een bureaucratisch probleem lijkt te zijn. Ter plekke denkt IPW met u mee over een goede oplossing, en laat zien hoe al doende een maatwerkaanpak en route kan worden ontworpen!

Maak uw aanpak innovatief
Eelke Blokker en Renée Frissen gaven een uitleg van de IPW werkwijze. Zij werken aan een oplossing op maat, een manier om systeemdenken om te zetten in een persoonsgerichte aanpak. Deze aanpak houdt de volgende stappen in:

  • Wat is het perspectief, doel, van de persoon of het gezin in kwestie op korte termijn.
  • Wat zou een doorbraak teweeg kunnen brengen en wat is het meest pressende probleem dat direct resultaat kan leveren wanneer het opgelost wordt
  • Wat zijn de problemen en onder welke categorie vallen die: systeem knelpunten, professionele knelpunten of persoonlijke problemen

Aan de hand van dit schema werd een casus van Anne, een ervaringsdeskundige, besproken. Zij staat ongeveer twee jaar op een wachtlijst voor behandeling van de zeldzame psychische aandoening. Ondertussen gebeurt er niets en gaat zij zelfs achteruit. Er werd gebrainstormd over mogelijke oplossingen en Eelke en Renée pakten de casus op om verder aan te werken.

Werken aan de Continuïteit van zorg

Het programma Continuïteit van Zorg werkt aan passende en aansluitende (reguliere) zorg na afloop van een periode in detentie en/of forensische zorg. Wat kunt u van het programma verwachten? Hoe werken zij? De workshop ging ook in op de ‘stelselovergangen’ als de behandeling of begeleiding van mensen vanuit het ene naar het andere (financierings)stelsel over moet gaan. Bijvoorbeeld vanuit het domein van justitie naar zorg.

Concrete informatie en maatregelen
Marloes van Es en Tessa Koster, programmaleiders continuïteit van zorg, hebben kort toegelicht welke producten er onder het programma vallen, zoals de handreiking voor professionals. Deze handreiking is zojuist verschenen en biedt inzicht en overzicht wat er geregeld moet worden als er behandeling of begeleiding nodig is in aansluiting op de periode van de strafrechtelijke titel.

Onder het programma loopt ook een onderzoek van AEF, naar de beletselen voor personen met agressief, gevaarlijk en destabiliserend gedrag die geen strafrechtelijke titel of civiele maatregel meer hebben. Het doel van het onderzoek is om op de grootste knelpunten concrete maatregelen te ontwikkelen die aangrijpen op organisatie-, keten- en stelselniveau zodat deze kwetsbare groep minder vaak tussen wal en schip valt. In de workshop is AEF (Peter Wijga) ingegaan op de belangrijkste knelpunten en achterliggende oorzaken.

Deelnemers werden gevraagd in groepjes inhoudelijk kritisch mee te denken en input te leveren aan mogelijke oplossingen voor een viertal gesignaleerde knelpunten.