Tijdens het middaggedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden werkplaatsen 'Doorpakken' georganiseerd. Het vraagstuk van mensen met verward gedrag vraagt om een door alle partners gedeeld, helder perspectief. Een samenbindend doel, dat alle betrokkenen stimuleert en motiveert om er samen de schouders onder te zetten.

Op diverse inhoudelijke onderwerpen die gerelateerd zijn aan het gedeelde perspectief kunnen we nog verder doorpakken!

Op deze pagina de verslagen van de werkplaatsen: Preventie en vroegtijdige signalering

Jeugd: de problematiek en de kansen

Ervaringsdeskundigen, Mohini en Lennart, en Hellen, medewerker van Zorgbelang Gelderland, vertelden gepassioneerd over uitdagingen van verward gedrag en de mogelijkheid tot het vroegtijdig signaleren en hulp bieden aan jeugdigen.

Bij jeugdigen is soms al sprake van (enige) verwardheid. Denk daarbij aan ptss, psychose en drugmisbruik. Bij vroege signalering kan snel de juiste hulp worden geboden om erger te voorkomen. Ook gingen zij in op de problematiek rond kinderen van verwarde ouders. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we dit verbeteren?

Adviezen
Mohini is de oprichter van Be Positive, een organisatie die jongeren helpt bij diverse problematiek zoals (huiselijk en seksueel) geweld, nare ervaringen, loverboyproblematiek etc. En Be Positieve geeft workshops aan hulpverleners en gastcolleges aan studenten. De boodschap en adviezen van Lennart en Mohini zijn:

  • Investeer in preventie
    (psycho – educatie door ervaringsdeskundigen aan jongeren/ouders/professionals)
  • Lotgenotenschap
    (emotionele steun en gezelschap steun)
  • Praat met de jongeren en doe iets met de informatie die je van ze krijgt!
  • Verzamel meer praktijkvoorbeelden zodat de informatie actueel blijft en maak het onderwerp bespreekbaar met ze zodat het ‘normaal’ wordt.
  • Vergeet niet; verwardheid kan een signaal zijn van een onderliggend, verdrongen probleem.
  • Breng disciplines samen: ketensamenwerking! Durf te handelen en haal de hulp in ‘huis’. Toon lef!

Meer informatie

Preventie en vroegsignalering (Sociaal Werk Nederland)

Voldoende aandacht voor het dagelijkse leven en een stabiele levensstructuur is van belang om goed te kunnen herstellen en om te voorkomen dat een crisis ontstaat of erger wordt. Sociaal werkers werken hieraan op verschillende manieren. Sommigen helpen mensen individueel bij netwerkversterking, anderen organiseren ontmoetingsactiviteiten op buurtniveau.

Vangnetwerken
Een nieuwe werkwijze is ‘Vangnetwerken’. Met deze werkwijze/methode zorgen sociaal werkers er voor dat mensen die sociaal geïsoleerd of zeer eenzaam zijn de deur uitkomen, elkaar ontmoeten en elkaar gaan steunen. Landelijk is onderzocht dat 55 procent van de gehandicapten en 77 procent van de mensen met langdurige psychische problemen eenzaam is (Coalitie erbij).

Marcel Mathijssen (Sociaal Werk Nederland) en Jenny Zwijnenburg (sociaal werkster DOCK, instelling voor maatschappelijk werk) vertelden over belangrijke uitgangspunten bij preventie en vroegsignalering in de wijk.  Deze uitgangspunten werden gedistilleerd vanuit de ervaringen van Jenny Zwijnenburg, sociaal werkster in de achterstandswijk Charlois in Rotterdam.

Vroegsignalering in de wijk
Insteek van Jenny is een vangnet te vormen voor eenzame bewoners in Charlois die veelal met chronische psychosociale problematiek kampen. Ze heeft een vangnet in de wijk opgebouwd door een actieve benadering van mensen in de wijk waarbij de kern van haar werk is: wederkerigheid. Alle betrokkenen worden gestimuleerd iets ( terug) te doen voor elkaar, hoe klein ook.

De vraag is niet langer; kunnen wij jou helpen uit je sociaal isolement, maar: waar ben jij goed in? Dit vanuit het principe: niemand ontvangt graag hulp, iedereen geeft liever hulp. Mensen zonder sociale contacten krijgen een plek in de groep, en sociale activiteiten. Deelnemers vinden aansluiting bij elkaar, en gaan elkaar helpen is de ervaring van Jenny.

Aansluiten bij de leefwereld van bewoners
Sinds zij sociaal werkster van het jaar 2014 is geworden, staat zij volop in de belangstelling. We zagen een uitzending van Brandpunt waarin zij gevolgd wordt in de wijk. Te zien is hoe zij mensen aanspreekt op straat of hoe mensen aan het werk zijn in de locatie van DOCK. Jenny ziet in praktijk dat dit uitgangspunt van wederkerigheid zeer aanslaat; mensen voelen zich weer wat zelfverzekerder, en er ontstaat meer sociale cohesie ontstaat in de wijk. Het vangnet is een succes.

Als belangrijke voorwaarde stelt Jenny dat moet worden aangesloten bij de leefwereld van de bewoners vanuit een wezenlijke en oprechte betrokkenheid. Pas dan krijg je echt zich op de omstandigheid van mensen en ook zicht op waar hun kracht ligt.

Knelpunten
Problematisch is op- en afschalen met de GGZ omdat Jenny in Rotterdam niet direct een GGZ expert mag inschakelen bij ernstige zorgen. Dat loopt via de huisarts, en die contacten zijn niet altijd bekend bij mensen die op straat lopen en/of mensen geven geen toestemming de huisarts te bellen. Lastig is ook dat Jenny productieafspraken moet maken met de instelling; dit verhoudt zich niet goed met de aard van de problematiek.