Tijdens het middaggedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden werkplaatsen 'Doorpakken' georganiseerd. Het vraagstuk van mensen met verward gedrag vraagt om een door alle partners gedeeld, helder perspectief. Een samenbindend doel, dat alle betrokkenen stimuleert en motiveert om er samen de schouders onder te zetten.

Op diverse inhoudelijke onderwerpen die gerelateerd zijn aan het gedeelde perspectief kunnen we nog verder doorpakken!

Op deze pagina de verslagen van de werkplaatsen: Integrale persoonsgerichte aanpak

Maatschappelijke acceptatie

Samen Sterk zonder Stigma gaat verschillende pilots doen in de verdiepingsregio’s. Een verdieping in het onderwerp maatschappelijke acceptatie en stigmatisering. Wat gebeurt er bij stigmatisering en wat zijn effecten? En hoe kunt u hiermee omgaan? Hoe kunt u mensen met ervaring vinden en daarbij inzetten?

Er bij horen en gedachtengoed
Tijdens de werksessie maatschappelijke acceptatie werden de deelnemers uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan over een moment in hun leven waarop ze zich er echt bij voelden horen. Er kwamen verschillende ervaringen naar boven, waarbij onder andere geaccepteerd voelen en nodig zijn naar voren kwamen als belangrijke elementen in de ervaring.

Samen sterk zonder Stigma nam de deelnemers vervolgens mee in hun werk en het achterliggende gedachtegoed over wat bijdraagt aan maatschappelijke acceptatie. ‘Net zoals vrouwenemancipatie is ook met acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid een beweging van de lange adem, maar het kan zeker’, aldus Gerdien Rabbers van Samen Sterk zonder Stigma.

Licht Verstandelijk Beperkten (LVB)

Deze groep mensen hebben een andere manier van ondersteuning, hulp en zorg nodig. Wat komt hierbij kijken? Hoe kan op meer zorgvuldige manier met deze doelgroep worden omgegaan om hen passende zorg en ondersteuning te geven? 

Te weinig opgemerkt, te weinig aan gedaan
De manager specialistische langdurig zorg en een Teamleider vertelde over hun werk in Abrona. Een zorginstelling met 250 cliënten midden in een woonwijk. Via verschillende casusbesprekingen en crisisoverleggen komen mensen met verward gedrag, waarvan duidelijk is dat er ook LVB in het spel is, bij Albrona terecht. Maar te vaak zien ze dat deze mensen in circuits terecht komen waar geen rekening gehouden wordt met hun LVB problematiek.

Albrona heeft een speciale crisisafdeling waar cliënten via de triple-C methode behandeld worden. Nooit in afzondering maar altijd de mensen blijven betrekken bij een regelmatig en stabiel dagelijks leven, dat volgens vaste patronen verloopt.

LVB problematiek
Een van de problemen is dat de LVB problematiek voor het 18e levensjaar vastgesteld moet zijn om voor de passende zorg in aanmerking te komen. Steeds vaker komt men volwassenen tegen waarbij dit nog niet is vastgesteld.

Bij verschillende metingen blijkt dat er onder de mensen met verward gedrag wel 30% tot 40% mensen zitten met een LVB problematiek. Wanneer deze mensen niet in een LBV-instelling komen wordt daarmee onvoldoende rekening gehouden wat hun herstel naar een stabiele periode in de weg staat.

De Crisiskaart, inzet en keuze

De Stichting Crisiskaart gaat in op het gebruik van de crisiskaart en wat voor hen essentieel is aan een goede crisiskaart vanuit cliëntenperspectief. Wat is een crisiskaart en wat zijn de voordelen hiervan?

Te weinig bekendheid
Consulenten van de Crisiskaart Tabitha Mudde en Carola Franken vertelden over hun ervaringen en hoe de cliënt zelf de regie over de zorg krijgt. In een kleine kring spraken de geïnteresseerde deelnemers vooral over de belemmeringen die er zijn bij de invoer van de Crisiskaart. Alle aanwezigen waren het er eigenlijk over eens dat de Crisiskaart een goed middel is. ‘Waarom heeft nog niet iedere cliënt dit?’

Ten eerste moeten professionals weten van het bestaan van de kaart. Verder is het soms lastig voor de cliënt om de kaart in te vullen. Niet iedereen wil aan een psychische crisis terugdenken om vast te kunnen leggen wat hij zou willen als het weer gebeurt. Om een crisiskaart goed te vullen zijn soms wel 8 tot 10 gesprekken nodig met een consulent. Daar is niet altijd tijd voor. De werkelijkheid is weerbarstig! Maar alles begint met de bekendheid van de kaart.