Tijdens het middaggedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden werkplaatsen 'Doorpakken' georganiseerd. Het vraagstuk van mensen met verward gedrag vraagt om een door alle partners gedeeld, helder perspectief. Een samenbindend doel, dat alle betrokkenen stimuleert en motiveert om er samen de schouders onder te zetten.

Op diverse inhoudelijke onderwerpen die gerelateerd zijn aan het gedeelde perspectief kunnen we nog verder doorpakken!

Op deze pagina de verslagen van de werkplaatsen: Heldere regie en eigenaarschap

Herstelvisie: Ongekende mogelijkheden voor verwarde personen!

Ervaringswerker in het sociaal domein & psychiatrie, Hans van Eeken en onderzoeker en themaleider 'Eigen kracht in de GGZ', Gert Schout introduceren een krachtig concept met veel mogelijkheden voor preventie en de-escalatie voor zogenaamd ‘verwarde personen'. Samen met enkele ervaringsdeskundige collegae bieden zij een alternatief voor traditionele behandeling en begeleiding. Op basis van de herstelvisie en het gedachtegoed van de Eigen Kracht Centrale.

Zelfhulp- en herstelwerkgroepen
Kern van het concept van Van Eeken en Schout zijn de zelfhulp/herstelwerkgroepen geleid door senior ervaringsdeskundigen. Daarnaast krijgen zij waar nodig als crisisinstrument een eigen krachtconferentie aangeboden. Zelfhulpgroep en eigen krachtconferentie maken deel uit van het herstelproces en kunnen ingezet worden voor, tijdens of na een behandeling. Gemeenten kunnen dit inkopen.

Samenwerking '10 in Twente'

Veiligheid en zorg trekken samen op in de aanpak van overlastgevende personen met verward gedrag. Er zijn afspraken over procesregie (bij gemeente) en casusregie (bij één van de organisaties in de uitvoering) en er is een instrument voor informatiedeling (‘CO24DAK’). Wat zijn ‘lessons learned’ en wat zijn dilemma’s?

Geanimeerd gesprek met nuttige tips
De toelichting over Tien in Twente leidde al meteen tot een geanimeerd gesprek, waarin veel werd uitgewisseld over hoe bepaalde zaken geregeld waren.

Enkele belangrijke tips vanuit Tien in Twente:

  • Voer casusoverleg mét de persoon in kwestie erbij. Zet in op het vergroten van het handelingsperspectief van professionals rondom betrokkene.
  • Beleg heel duidelijk de casusregierol en de procesregierol.
  • Kijk vooral ook naar wat goed gaat in een casus. Zorg dat alle betrokkenen bekend zijn met positieve prikkels voor de persoon in kwestie. Als blijkt dat fietsen voor betrokkene goed is dan kan het helpen als de wijkagent hem daar naar vraagt.
  • Deel praktische informatie met elkaar, zodat vroegtijdig alle signalen van afglijden samen komen en daar meteen naar gehandeld kan worden. Zodat we niet met z’n allen wachten tot het mis gaat. Het project gebruikt een systeem, dat ook op andere plaatsen in Nederland bruikbaar is.

Presentatie en praktijkvoorbeeld