Kwaliteit

Werken aan kwaliteit in het Sociaal Domein is blijvend werken aan verbetering, een voortdurende zoektocht van gemeenten naar wat goed is en wat beter kan, wat hiervoor nodig is en hoe een verbetering ook stand houdt. Het gesprek over wat we onder kwaliteit verstaan geeft verdieping en houvast. Belangrijke gesprekspartners zijn de inwoners, hun mening over geboden ondersteuning en hulp en hun ideeën voor veranderingen en inzet zijn essentieel.

Samen met inwoners, vrijwilligers, aanbieders, professionals en gemeenten kunnen we leren van de praktijk om te streven naar (nog) betere ondersteuning en hulp, om na de transitie ook de doelen van de transformatie te realiseren.

Kwaliteit betekent voor ons terugkijken - hoe gaat het – en vooruit - hoe leren we, wat is de volgende stap in ontwikkeling - Gemeente Utrecht

Wat doet de Werkgroep Kwaliteit Sociaal Domein?

De Werkgroep Kwaliteit Sociaal Domein is een werkgroep voor en door gemeenten, ondersteund door de VNG. Het ministerie van VWS en de rijksinspecties zijn toehoorder. Voorzitter is Marlies Kennis (gemeente Utrecht). De werkgroep richt zich op de domeinen Jeugd en Wmo en zoekt daar vanuit de verbinding met andere domeinen.
Wat doet de werkgroep?

 • Delen en toegankelijke maken van kennis en ideeën over kwaliteit binnen de thema’s waar de werkgroep zich op focust. Het gesprek over kwaliteit stimuleren en voeden. 
 • Oppakken van onderwerpen waarop landelijke actie nodig is.
 • Lobby voor wetgeving die aansluit bij gemeentelijke praktijk en de leefwereld van de inwoners.

Wie zijn de leden van de werkgroep?

 • Gemeenten: Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Ede, Geldrop-Mierlo, Leeuwarden, Lelystad, Medemblik, Purmerend, Regio Twente, Twenterand, Utrecht, Venray
 • Gemeente Utrecht is voorzitter
 • Het ministerie van VWS en de rijksinspecties nemen deel als toehoorders
 • VNG-adviseurs ter ondersteuning
 • Voor specifieke onderwerpen worden experts uitgenodigd.

De werkgroep heeft gezocht naar een model dat als kapstok kan dienen om alle thema’s van belang bij kwaliteit - gericht op de transformatie - aan op te hangen. Er zijn veel kapstokken denkbaar, maar die ene die elke lading dekt en aansluit bij de transformatie is niet gevonden. Passender lijkt het om als werkgroep een aantal voor de transformatie relevante kwaliteitsthema’s te kiezen. Voor deze thema’s geven we landelijke informatie en kaders, maar ook voorbeelden ter inspiratie uit de praktijk. Zo kan elke gemeente zelf kijken wat voor hen de juiste ingrediënten zijn om de kwaliteit in het sociaal domein op deze thema’s verder te verbeteren. Op dit moment hebben we deze vier thema’s gekozen:

 1. Inwoner centraal
 2. Ruimte voor professionals
 3. Samenwerking en samenhang
 4. Leren van gegevens en casuïstiek

Uitgaan van kernwaarden

Aan de basis van deze thema’s liggen kernwaarden. Inwoners ervaren kwaliteit van ondersteuning en hulp als een aantal kernwaarden terugkomt in het contact met de gemeenten, aanbieders en professionals. Voor hen staat vaak bovenaan: 'Luister naar me', gevolgd door waarden als: 'Neem de tijd voor me' en: 'Neem me serieus'. Kernwaarden die net zo goed van toepassing zijn op het contact met collega’s en professionals.

Het zijn waarden die we herkennen en die in veel beleidsstukken een plek hebben gekregen in uitgangspunten als ‘De inwoner centraal’, en ‘Miet praten óver, maar praten mèt’.  Het blijft belangrijk om de kernwaarden concreet te maken en aandacht te besteden aan de (verandering in) basishouding die verwacht wordt van gemeenten en aanbieders. Hoe vertaal je de kernwaarden naar je eigen dagelijkse werk binnen de gemeente? Hoe facilitair je aanbieders om te werken volgens deze kernwaarden?


Producten

Onderstaande producten bieden inspiratie en informatie voor deze kernwaarden. Het is geen uitputtende lijst.  Kent u ook een goed voorbeeld? Neem dan contact met ons op. We nodigen u dan graag uit om het te komen toelichten in de Werkgroep Kwaliteit en Toezicht.


Landelijk informatie, kaders


Inspiratie uit de (lokale) praktijk

Bij het doordenken of oppakken van een vraagstuk over kwaliteit kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van deze modellen:

 • Kwaliteitsmodel jeugdhulp NJi: model dat gemeenten helpt om doelen te stellen voor de aangeboden jeugdhulp en de resultaten te meten en te verbeteren.
 • Simons: Een visie op sturing en control, die een handreiking biedt voor voortdurende reflectie op de wijze van sturen en verantwoorden
 • Kwaliteitskader Jeugd PPJ
 • Model Rotterdam

De transformatie heeft als doel om betere en adequate hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners. Hun leefwereld, draagkracht, ervaring en behoeften staan hierbij centraal. Hiervoor is het belangrijk te weten wat zij willen, zelf kunnen en nodig hebben en wat ze van de huidige ondersteuning en hulp vinden en waar zij verbeterkansen zien. Er zijn cijfers én verhalen nodig die vertaald worden naar de verbetering van de kwaliteit.

Inwoners moeten zich uitgenodigd en veilig voelen om hun verhaal te doen. Ook als dit in de vorm van een klacht gebeurt, klachten kunnen we benutten om van te leren. Een ander aandachtspunt bij de inwoner centraal is de balans tussen eigenkracht en draagkracht (overbelasting), aandacht voor een passend beroep op de eigen inbreng van inwoners.

 • Het uitvoeren en benutten van cliëntervaringsonderzoek.
 • De rol van inwoners in verschillende fasen van beleid en realisatie.

Producten

Onderstaande producten bieden inspiratie en informatie op dit thema. Het is geen uitputtende lijst. Kent u nog een goed voorbeeld? Neem dan contact met ons op. We nodigen u dan graag uit om het te komen toelichten in de Werkgroep Kwaliteit Sociaal Domein.


Landelijk informatie, kadersInspiratie uit de (lokale) praktijk

De transformatie en het bieden van kwaliteit drijft voor een groot deel op de inzet, kwaliteit en betrokkenheid van professionals. Een van de transformatie doelen is dan ook ruimte voor de professional (en verminderen regeldruk) om goede hulp te kunnen bieden. Verdere uitwerking is nodig om grip te krijgen op het bepalen van welke inzet van gemeenten kan bijdragen aan het vergroten van de ruimte voor professionals, met als doel het bieden van betere ondersteuning en hulp.

 • Wat verstaan we onder ruimte voor professionals?
 • Wat kunnen gemeenten doen om te stimuleren en faciliteren dat de ruimte geboden en genomen wordt?
 • Hoe kunnen we ervaringen van professionals ‘ophalen’ en benutten?
 • Hoe kunnen we regeldruk verminderen, maar toch toetsen of er voldoende kwaliteit wordt geboden?

Producten

Onderstaande producten bieden inspiratie en informatie op dit thema. Het is geen uitputtende lijst. Kent u nog een goed voorbeeld? Neem dan contact met ons op. We nodigen u dan graag uit om het te komen toelichten in de Werkgroep Kwaliteit Sociaal Domein.

Landelijk informatie, kaders

Inspiratie uit de (lokale) praktijk

Goed samenwerken en samenhang binnen het het hele Sociaal Domein en het onderwijs is een belangrijk ingrediënt voor het slagen van de transformatie.

Het gaat om samenwerking tussen huishouden, netwerk en professionals in 1Gezin1Plan, om samenwerking tussen professionals (en vrijwilligers) met verschillende achtergronden onder andere in wijkteams. En om samenhang en samenwerking tussen het jeugddomein, onderwijs, Wmp en werk en inkomen (en gezondheidszorg, wonen, openbare orde en veiligheid). De samenwerking en de samenhang is geen doel op zich, maar noodzakelijk om aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners.


Producten

Onderstaande producten bieden inspiratie en informatie op dit thema. Het is geen uitputtende lijst. Kent u nog een goed voorbeeld? Neem dan contact met ons op. We nodigen u dan graag uit om het te komen toelichten in de Werkgroep Kwaliteit Sociaal Domein.

Landelijk informatie, kaders

Inspiratie uit de (lokale) praktijk

Er zijn veel gegevens beschikbaar, zowel cijfers als praktijkverhalen. Belangrijk aandachtspunt is hoe je als gemeente deze gegevens en verhalen kunt gebruiken om te leren en te verbeteren.

Het in gesprek blijven met je inwoners en professionals over hun praktijkervaringen en dit koppelen aan beschikbare (kwantitatieve) onderzoeken om beweging te houden in de transformatie.


Producten

Onderstaande producten bieden inspiratie en informatie op dit thema. Het is geen uitputtende lijst. Kent u nog een goed voorbeeld? Neem dan contact met ons op. We nodigen u dan graag uit om het te komen toelichten in de Werkgroep Kwaliteit Sociaal Domein.


Landelijk informatie, kaders


Inspiratie uit de (lokale) praktijk

Het werken aan kwaliteit is onlosmakelijk verbonden met opdrachtgeverschap en inkoop en het onderhouden van de relaties met partners en inwoners.

Producten

Onderstaande producten bieden inspiratie en informatie op dit thema. Het is geen uitputtende lijst. Kent u nog een goed voorbeeld? Neem dan contact met ons op. We nodigen u dan graag uit om het te komen toelichten in de Werkgroep Kwaliteit en Toezicht.

Landelijk informatie, kaders

 • Goed opdrachtgeverschap, pijler 10 van het Programma Sociaal Domein
 • Voorbeeld VS ‘Low cost no cost care’, Results based accountability

Inspiratie uit de (lokale) praktijk