Een speciale werkgroep van deskundigen bij de ministeries en vanuit de decentrale overheden gaat zich buigen over de vraag welke informatie straks nodig is voor het bepalen van een reële compensatie voor de coronacrisis.

Ter voorbereiding op de werkgroep heeft de VNG samen met gemeenten een lijst gemaakt van verschillende kosten die gemaakt worden en inkomsten die teruglopen:

In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van 23 april is deze eerste inventarisatie meegenomen. Mocht u onderwerpen missen of aanvullingen hebben, dan horen we dat graag. Dit is voor de VNG de basis voor het gesprek met het Rijk.

Benodigde informatie voor compensatie

Waar specifieke steunmaatregelen zijn of worden afgesproken met het Rijk worden ook specifieke afspraken gemaakt over de informatie die nodig is om tot een goede afrekening te komen. Zo geldt voor de Tozo een specifieke uitkering met verantwoording via Sisa. Voor de meerkosten door de afspraken rond continuïteit in het sociaal domein wordt dit ook uitgewerkt. 

Voor allerlei andere kosten en gederfde inkomsten, waarover nog financiële afspraken moeten worden gemaakt, zal gekeken worden hoe zoveel mogelijk kan worden aangesloten bij bestaande informatie, op basis waarvan dan een reële compensatie kan worden vastgesteld. Uitgangspunt is om de administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt te houden en zo min mogelijk apart te hoeven administreren. Voor eind mei zal hierover meer duidelijkheid komen en dan zullen wij u informeren via een ledenbrief.

Vervolg

In mei volgt nader bestuurlijk overleg met het kabinet over de compensatie van de kosten van de coronacrisis. Daarnaast lopen de onderzoeken naar de structurele kosten voor de Jeugdzorg. De resultaten daarvan worden in het najaar verwacht. De financiële positie van gemeenten en de interbestuurlijke verhoudingen is zoals al eerder gemeld prioriteit bij de inzet voor de volgende kabinetsperiode.

De VNG blijft de extra financiële uitgaven inventariseren waarvoor gemeenten zich gesteld zien. Neem voor meer informatie contact op met de VNG.