Om aan de informatiebehoefte in 2015 van gemeenten te voldoen werken Rijk, KING en VNG/gemeenten aan een aantal monitorinstrumenten. Aangezien drie van deze monitoren dichtbij elkaar liggen en invloed op elkaar hebben is een toelichting op zijn plaats.

1. Gemeentelijke monitor Sociaal Domein voor horizontale verantwoording

Er komt per 1 januari 2015 een gemeentelijke monitor Sociaal Domein (VISD projec van KING en VNG). De monitor bevat informatie die gemeenten nodig hebben voor de horizontale beleids- en verantwoordingsinformatie.

De gegevens over jeugdhulpgebruik uit de Jeugdmonitor worden ook in de gemeentelijke monitor SD gebruikt. Gemeenten en aanbieders hoeven dus maar één keer informatie aan te leveren. CBS zorgt ervoor dat de informatiestromen aan elkaar verbonden worden.

De monitor wordt voor en samen met gemeenten ontwikkeld zodat:

  • Gemeenten kunnen signaleren en (bij)sturen. Ook kunnen zij beleid (her)formuleren.
  • Het college kan de gemeenteraad en burger  voorzien van verantwoordingsinformatie (horizontale verantwoording).
  • Gemeenten kunnen leren en verbeteren door prestaties te beoordelen en te vergelijken.

Meer informatie leest u in het factsheet Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein.

2. CBS Jeugdmonitor: jeugdhulpgebruik & jeugdbescherming per gemeente

Vanaf 1 januari 2015 willen gemeenten en Rijk beschikken over kwalitatief goede beleidsinformatie, over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen leveren vanaf deze datum periodiek een landelijk vastgestelde set gegevens aan bij het CBS. Het CBS verwerkt de gegevens tot statistieken en rapportages en publiceert deze via StatLine en via de Jeugdmonitor.

Alle gemeenten en het Rijk ontvangen zo op dezelfde manier dezelfde soort beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering per gemeente.

De informatieset is samengesteld in overleg met gemeenten en aanbieders en een groot deel van de informatieset komt in de Gemeentelijke monitor Sciaal domein. Via deze weg wordt de informatie ontsloten op www.waarstaatjegemeente.nl

3. Outcomecriteria Jeugd voor kwaliteitsgesprek met aanbieder

Begin juni is een gezamenlijke basisset outcomecriteria voor jeugdhulp gepubliceerd. Dit is een handreiking van de VNG, KING, NJi en de ministeries V&J, en VWS aan gemeenten en aanbieders van jeugdhulp.

Deze gezamenlijke basisset is ook de start van het project om te komen tot en geharmoniseerde en volledige set aan outcome-indicatoren voor gemeenten.

De set helpt gemeenten bij de beoordeling van de resultaten van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en ondersteunt daarbij ook het inkoopproces.

In het project wordt in een aantal regio's via pilots samen met de gemeenten en de aanbieders gezocht naar de beste indicatoren en in de praktijk getoetst.

Hoewel de set primair bedoeld is voor ondersteuning van de inkoop en kwaliteit kan er ook beleidsinformatie uit gegenereerd worden. Deze beleidsinformatie zal de Gemeentelijke monitor Sociaal Domein verder verrijken en beschikbaar komen via www.waarstaatjegemeente.nl.

Meer informatie leest u hier:

Website vng.nl/kwaliteitentoezicht

De VNG informeert gemeenten over outcomecriteria, norm verantwoorde werktoedeling, cliëntervaring via www.vng.nl/kwaliteitentoezicht (in opbouw)

  • Vragen? 
    Mail of bel het OndersteuningsTeam Decentralisaties (OTD) otd@vng.nl / 070-3738398