Hieronder vindt u de hulp aan gemeenten bij het opstellen van de Regionale Transitiearrangementen (RTA 's)

VNG ledenbrieven

In onze ledenbrieven vatten we samen: de vereisten waaraan een transitiearrangement moet voldoen, wat er van u wordt verwacht én welke bestuurlijke afspraken de basis vormen voor de transitiearrangementen.

TSJ toetst RTA's

De onafhankelijke Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ) toetst de transitiearrangementen volgens bepaalde criteria. Het kabinet beslist voor welke regio’s een aanwijzing nodig is om de continuïteit van zorg alsnog te realiseren. De inhoud van deze aanwijzing staat nog niet vast en wordt vooraf bestuurlijk met de VNG besproken. Hoe beoordeelt de Transitiecommissie Jeugd uw transitiearrangement? Lees de

Ondersteuningsteam OTS

Vanuit de VNG is samen met het Transitiebureau Jeugd een ondersteuningsstructuur + Helpdesk ingericht. Het speciale Ondersteuningsteam Regionale Transitiearrangementen (VNG en KING) helpt u met de transitiearrangementen. Bij de Helpdesk Transitiearrangementen kunt u met al uw vragen en opmerkingen terecht. Deze is tot en met 31 oktober 2013 bereikbaar via

Voorlichtingsbezoeken in regio

Bestuurders, transitiemanagers en transitieteams kunnen per regio ondersteuning op maat aanvragen. Neem contact op met Dorrit de Jong en Jasper Sterrenburg via

VNG Forum

Gemeentelijke transitiemanagers jeugd kunnen terecht op het VNG forum, om met elkaar kennis te delen.Zij kunnen naar Learn & Share-bijeenkomsten over het opstellen van transitiearrangementen. Schrijf u in via het VNG Forum.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de regionale transitiearrangementen, bijvoorbeeld over besluitvorming, financiën, frictiekosten en inventarisatie van de zorg in uw regio? Kijk dan ook op de pagina met 'Veelgestelde vragen' van het Transitiebureau Jeugd.

Voorlichtingsfilmpjes

In deze filmpjes wordt uitgelegd hoe het zit met die transitiearrangementen en wat er in het traject naar 1 januari 2015 toe gaat veranderen.

Handreiking beperking frictiekosten

Welke afspraken kunnen gemeenten, aanbieders en financiers maken om de frictiekosten bij de transitie jeugdzorg te beperken? Op deze vraag krijgt u antwoord in onderstaande handreiking.

Contactgegevens cliëntenorganisaties

Hieronder vindt u een overzicht van contactpersonen van landelijke cliëntenorganisaties die rond de zorg en ondersteuning voor jeugd actief zijn. (Samenwerkende) gemeenten kunnen in veel gevallen ook op deze landelijke contactpersonen een beroep doen

Onzeker budget

Bij het opstellen van de transitiearrangementen blijken er nog onzekerheden te zijn over het budget dat gemeenten krijgen na de decentralisatie jeugdzorg. Hieronder vindt u twee factsheets waarin de korting op de decentralisatie jeugd en de verschillen tussen budgetten uit de meicirculaire en de aanbieders worden toegelicht. Inmiddels heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) toegezegd om met duidelijke cijfers te komen voor eind 2013. De Transitiecommissie Jeugd (TSJ) vraagt die duidelijkheid uiterlijk 1 december 2013.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ondersteuning? Neem dan contact op met Dorrit de Jong en Jasper Sterrenburg via 3Djeugd@vng.nl of telefoon: (070) 373 84 63.

Zie ook