Naast duidelijke afspraken en onderling vertrouwen zijn concrete afspraken over gegevensuitwisseling en privacy van groot belang: wie krijgt wat wanneer te zien en wie moet wanneer wat aanleveren? Gemeenten moeten hiervoor een werkwijze opstellen.

Verbindingen tussen partners

  • Vanuit JGZ, onderwijs of een sociaal wijkteam kunt u snel schakelen met de toegang voor jeugd. Van daaruit wordt snel ingeschat of expertise vanuit de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instelling, AMHK of jeugdhulpaanbieder nodig is.
  • Daarnaast kan een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of gecertificeerde instelling – evenals de gemeentelijke toegang – verwijzen naar jeugdhulp. Een verbinding tussen deze partijen is cruciaal, als je als gemeente regie wilt houden op de uitvoering van jeugdhulp en je volgens 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur werkt.

Minimum-scenario

Maak een werkwijze voor professionals over omgaan met persoonsgegevens. Voor samenwerking algemeen: zorg voor een toets op de belangrijkste partners en maak praktische werkafspraken. Gemeenten hebben vaak al veel afspraken gemaakt over voorzieningen. Kijk waar bestaande afspraken toereikend zijn en waar aanvullende afspraken nodig zijn.

Acties

  • Stel beleidsregels op over omgaan met persoonsgegevens en privacy
  • Organiseer voorlichting voor professionals over gegevensuitwisseling
  • Faciliteer het gezamenlijke gesprek met en tussen de partijen in de regio over gegevensuitwisseling
  • Zorg ervoor dat (huis)artsen in de regio weten wat/wie er gecontracteerd is voor goede ketensamenwerking.

Bron: Voordejeugd

Vragen?

Heeft u vragen over gegevensuitwisseling en privacy? Neem contact op met het Ondersteunings Team Decentralisaties via otd@vng.nl of 070-373 83 98.