Is uw gemeente bezig met het VVE-beleid te formuleren, herijken of in het huidige beleid in te passen? Daarbij kunt u concrete hulp krijgen van de nieuwe VVE tool.

  • De VVEtool leidt u langs een aantal essentiële beleidskeuzes. Daarmee krijgt u een actieplan dat past bij de gemaakte keuzes.
  • In de VVEtool staat op verschillende plekken extra informatie die u ondersteunt bij de VVE beleidscyclus. Denk daarbij aan handleidingen, voorbeelden van andere gemeenten en wetenschappelijke onderzoeken, die te maken hebben met VVE. 

Initiatiefnemers

De VVE-toolbox is een initiatief van de convenantpartijen: ministeries van OCW en VWS, VNG, GGD GHOR Nederland, ActiZjeugd en NCJ. De toolbox kwam tot stand met subsidie van het ministerie van OCW en is een samenwerking tussen VNG en KING.De box wordt beheerd door de VNG en is alleen toegankelijk voor gemeenten. 

Meer informatie

  • Per gemeente is per mail één account verstrekt voor toegang tot de tool via https://www.vvetool.nl.
  • Heeft u vragen? Bel het VNG Informatiecentrum: 070-373 8393, e-mail: informatiecentrum@vng.nl of gebruik ons vragenformulier.