Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de lockdown die is ingegaan per 15 december 2020. Deze wordt regelmatig aangevuld.

 

Kan de hele groep 8 als kwetsbaar bestempeld worden?  

Bij de afweging door de school (waar toepasselijk samen met de gemeente) welke kinderen zich in een kwetsbare positie bevinden wordt uitgegaan van de individuele leerling. Dus een volledige klas als kwetsbaar aanmerken is niet de bedoeling. Niet elke leerling in groep 8 bevindt zich per definitie in een kwetsbare positie. De Q&A’s van de Rijksoverheid bieden mogelijk richting in deze afweging (pdf).

 

Is het mogelijk de coronaregels te handhaven in iemands woning?

Vooropgesteld moet worden dat in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 woningen voor de toepassing van de coronamaatregelen zijn uitgesloten. Dit betekent dat als er sprake is van een samenkomst in een woning waarbij de dringende adviezen van de Rijksoverheid niet worden nageleefd, er niet kan worden opgetreden op grond van de handhavingsbevoegdheden van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Het is dus niet mogelijk om binnen in een woning de corona-regels te handhaven.

In dit geval moet daarom worden teruggevallen op de bevoegdheden op grond waarvan normaal gesproken in zo’n situatie wordt opgetreden. Daarbij geldt dat een noodbevel enkel bedoeld is voor zeer uitzonderlijke situaties. Wanneer het niet mogelijk is om op grond van de gebruikelijke bevoegdheden op te treden, dan kan dus niet meer gedaan worden dan de dringende corona-adviezen nogmaals onder de aandacht van de feestgangers te brengen en te verzoeken het feest in de woning te beëindigen.
 

Is er een oplossing voor inwoners die een foto nodig hebben voor de aanvraag van een identiteitsbewijs?

Omdat het niet mogelijk is een identiteitsmiddel aan te vragen zonder een goede pasfoto is besloten om fotografen toe te voegen aan de lijst van uitgezonderde winkels van de lockdown. De winkels van fotografen zijn gesloten. Tenzij er op afspraak pasfoto’s gemaakt worden voor een identiteitsbewijs of rijbewijs. 

 

Het Ministerie van LNV heeft aangegeven dat het van belang is dat komende weken de jacht moet kunnen doorgaan voor zover die gericht is op (a) schadebestrijding door wild en (b) preventie van verspreiding van de Afrikaanse varkenspest. Kan een wapenhandel ontheffing krijgen voor jagers die langs moeten voor onderhoud en reparatie aan jachtgeweren en voor aanvulling munitie?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit vinden het van belang dat schadebestrijding door wild en preventie van verspreiding van de Afrikaanse varkenspest kan worden voortgezet. Daarvoor moeten jagers terecht kunnen bij een wapenhandelaar voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden ten behoeve van de genoemde jachtactiviteiten. De Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 kent hiertoe reeds een uitzondering op de sluiting van publieke plaatsen (artikel 4.a1  eerste lid  onder r.). Ook is in voorkomende gevallen aanschaf van onderdelen of munitie voor jachtwapens noodzakelijk. Het verlenen van een ontheffing van de sluiting (op grond van artikel 58e  tweede lid  onder a j˚ artikel 58h van de Wet publieke gezondheid) van een wapenhandel in gemeenten voor dit doel is nodig om de jacht te kunnen voortzetten. U vindt de informatie over ontheffingen in de handreiking tijdelijke wet maatregelen covid-19.
 

Kunnen raadsleden, griffiers, wethouders en gemeentesecretarissen worden gerekend tot de cruciale beroepen zoals bedoeld in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 die sinds 1 december 2020 van kracht is?

Ja, ook raadsleden, griffiers, wethouders en gemeentesecretarissen kunnen worden gerekend tot de cruciale beroepen zoals bedoeld in artikel 6.11 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en de volgende categorie uit de bijlage bij dit artikel: ‘Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en rechterlijke macht), zoals het betalen van uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken’.

Uiteraard blijft het uitgangspunt ‘werk zoveel mogelijk thuis’ - en beperk het gebruik van de kinderopvang dus zoveel mogelijk.

 

Is het voor personen ouder dan 18 jaar toegestaan om buiten te sporten in groepsverband waarbij de sporters zich hebben opgesplitst in tweetallen?

Nee, het is niet mogelijk om met een grotere groep deelnemers onder begeleiding te sporten, ondanks het opsplitsen in tweetallen. Dat door het opsplitsen wel de regels met betrekking tot 1,5 meter-afstand en hygiëne zouden kunnen worden nageleefd, doet niet af aan dit verbod.

Dit opsplitsen gaat voorbij aan de bedoeling van de maatregel. In groepsverband sporten leidt er dan namelijk nog steeds toe dat personen gezamenlijk naar de sportlocatie reizen en elkaar daar treffen.

 

Welke winkels mogen open en welke winkels blijven gesloten tijdens de lockdown ?

De detailhandel is gesloten. Een aantal winkels is daarvan uitgezonderd. De uitzonderingen zijn op deze pagina opgesomd en toegelicht. Gemeenten kunnen vragen over openstelling dan wel sluiting van winkels mailen aan de gezamenlijke helpdesk van VNG en BZK: covid19@vng.nl

 

Moet de kinderopvang extra open tijdens de vakantie?

Nee, voor noodopvang gelden de reguliere openingstijden en reguliere klanten. Als een kinderopvanglocatie dicht is tijdens (een deel van) de kerstvakantie, dan gaan ze niet open voor noodopvang.

 

Waar staat meer informatie over de noodopvang?

 

Waar kan ik de lijsten vinden die betrekking hebben op de uitzonderingen in de ministeriele regeling over de lockdown per 19 januari?

 

Wat zijn de regels rondom buiten- en binnensporten?

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor zowel binnen- als buitensport.

 

Hoe kunnen gemeenten het verruimen van venstertijden voor het bevoorraden van supermarkten regelen?

Vanwege de uitzonderlijke situatie kunnen gemeenten overwegen venstertijden voor supermarkten te verruimen om de levering van voldoende voedsel mogelijk te maken. De VNG adviseert het verruimen van venstertijden met het oog op milieubelang en geluidsniveaus te beperken van 6.00 tot 22.00 uur, rekening houdend met lokale omstandigheden. Het advies is om dit altijd in overleg met de Veiligheidsregio op te pakken en om de politie en BOA’s te betrekken.

Om dit formeel te bekrachtigen heeft de VNG de model-gedoogbeslissing geactualiseerd die gemeenten kunnen gebruiken om dit te regelen.