Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave. Beleids- en inrichtingskeuzes vergen een nadere professionalisering van het financieel beheer. Te weinig grip op financiën kan leiden tot tekorten waardoor de dienstverlening aan inwoners onder druk komt te staan. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein om gemeenten te ondersteunen in deze opgave.

Deelname en wat het u oplevert

Iedere gemeente die grip wil krijgen én houden op de uitgaven in het sociaal domein kan zich aanmelden voor de Visitatiecommissie. Bij deelname committeert u zich aan voorbereidende gesprekken, de feitelijke visitatie, het tijdig aanleveren van gegevens, samenwerking om gegevens en analyses te duiden en te toetsen, en een terugkoppeling over de opvolging van adviezen.

De leden van de Visitatiecommissie zijn onafhankelijk en kunnen met een open en frisse blik vanuit hun inhoudelijk expertise vanzelfsprekendheden binnen de gemeente ter discussie stellen. De commissie treedt slechts adviserend op: uw gemeente blijft verantwoordelijk voor de beheersbaarheid van de financiën. U ontvangt het adviesrapport, om bijvoorbeeld de gemeenteraad te informeren.

Meer informatie leest u in onderstaand document. Bekijk ook het filmpje op YouTube.

Voortgang: tussenrapportages

Hoe staat het ervoor met het werk van de Visitatiecommissie? Hieronder de eerste en tweede rapportage en het bericht over de allereerste bevindingen van de commissie.

Aanmelden

Meld u aan door het versturen van de volgende documenten aan visitatiecommissieFBSD@VNG.nl:

  1. Een ingevuld aanmeldformulier (word)
  2. Een ondertekende brief met akkoord van het college: 

In deze brief neemt u in ieder geval de volgende passage op: ‘Wij geven hierbij toestemming voor het integraal delen van de eindrapportage met een brede klankbordgroep, bestaande uit een afvaardiging van de VNG, twee gemeenten en de ministeries van BZK, VWS, SZW en JenV. Zo kunnen overkoepelende vraagstukken worden gebruikt voor lering op een hoger abstractieniveau.’  

Praktijkvoorbeelden

De visitatiecommissie bezoekt gemeenten om hen te helpen grip te krijgen op inhoudelijke en financiële doelstellingen, en hoort daarbij ook vele goede voorbeelden van hoe gemeenten daar al in slagen. De visitatiecommissie deelt via deze pagina een aantal van die goede voorbeelden. Zo kunnen andere gemeenten hier ook van leren.

Q&A

Veelgestelde vragen over (het werk van) de Visitatiecommissie: