Missing media-item.

 

Doel:
Samenwerkingsverband van meerdere gemeenten met als doel het via de VerwijsIndex bij elkaar brengen van risicosignalen van hulpverleners over  jongeren. Hulpverlenende en andere instanties die zich vanuit verschillende disciplines bezighouden met een (risico)jongere onderling brengen elkaar op de hoogte van hun bemoeienis, waardoor zij eenvoudig en in een vroegtijdig stadium contact met elkaar opnemen, achtergrondinformatie kunnen uitwisselen en acties op elkaar kunnen afstemmen.

Aantal regio’s:   
40

Land dekkend:
Ja

Bestaat sinds:
2008

Ontstaanswijze:
De regionale samenwerking is van binnen uit ontstaan. Vervolgens is in 2008 middels de regionale samenwerking opgelegd.

Regie
Samenwerkingsregeling:

Op de samenwerking is de Wet op de Jeugdzorg van toepassing.

Leadorganisatie:
Gemeenten regierol

Partners:
Gemeente, GGD/JGZ, JGZ thuiszorgorganisaties, leerplichtambtenaar, kinderopvang, Bureau Jeugdzorg, MEE, Maatschappelijke dienstverlening, GGZ Jeugd, UWV werkbedrijf, jeugdreclassering, AMK, Bureau Halt, OM, politie, RMC, kredietbank, sociale dienst en huisartsen.

Financiën
Wie stelt het budget beschikbaar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan wie wordt het budget beschikbaar gesteld:
Alle gemeenten in het samenwerkingsverband

Via welke regeling wordt het budget beschikbaar gesteld:
Algemene uitkering in het gemeentefonds