Om te komen tot een persoonsgericht en preventieve aanpak die werkt voor alle personen met verward gedrag is in de regio Oost-Brabant het project 'Verward, en dan...?' gestart.

Samenwerkingspartners vanuit veiligheid, sociaal domein en zorg benaderen de problematiek vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met als motto: 'We lossen het samen op!'

Proces

Het afgelopen jaar heeft Oost-Brabant zich in enkele werkgroepen gefocust op verschillende delen van het proces; Triage, vervoer en acute opvang en Preventieve en Persoonsgerichte Aanpak. Hieruit kwam een voorstel hoe het vraagstuk van personen met verward gedrag het beste kan worden aangepakt.

Triage, vervoer en acute opvang

Mensen die zich verward gedragen en daardoor overlast veroorzaken en/ of een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen, moeten opgevangen en naar de juiste zorg en ondersteuning toe worden geleid. Er komen plekken in Oost-Brabant voor deze triagevoorzieningen en voor acute opvang van personen met verward gedrag.

Politie, ambulancediensten, behandelend artsen of andere hulpverleners en naasten kunnen verantwoordelijk zijn voor het vervoer van personen met verward gedrag. Regionaal worden afspraken gemaakt in welke situatie welk vervoer geëigend is.

Psycholance en zorgtaxi

In Eindhoven heeft een pilot gedraaid met de inzet van een psycholance.  Het doel was om op locatie te komen tot een snelle beoordeling en (be)handeling van mensen waarvan de politie melding had gekregen dat zij zich verward gedroegen. Indien nodig werd de betreffende persoon met de psycholance vervoerd naar een geschikte andere locatie, klantvriendelijker dan per politieauto en beter toegerust personeel.

Daarnaast wordt in de regio ’s-Hertogenbosch/ Noordoost-Brabant een initiatief uitgewerkt met een zorgtaxi. Deze is bedoeld voor vervoer van mensen met verward gedrag in crisissituaties, waarbij geen sprake is van een medische indicatie.

Preventieve en persoonsgerichte aanpak

Een sluitende ketenaanpak voor de preventieve en persoonsgerichte ambulante aanpak van mensen met verward gedrag is noodzakelijk. De verbinding tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein is essentieel. Een goede samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners en een sluitende ketenaanpak is onmisbaar voor vroegsignalering en preventie van escalatie.

Informatie delen

Voor het adequaat functioneren van de ketensamenwerking is delen en uitwisselen van informatie binnen en tussen partners cruciaal. Er is een model nodig dat informatiedelen tussen partijen mogelijk maakt, dat toegankelijkheid garandeert, en dat blijft binnen de grenzen van privacywetgeving en het beroepsgeheim. Dit vraagt volgens de regio Oost-Brabant om een landelijke aanpak, waaraan de regio graag wil bijdragen.

Implementatie

Het plan van aanpak om de samenwerking rondom personen met verward gedrag te verbeteren is ‘slechts’ een eerste stap. Het komt nu aan op implementatie van een aanpak die moet garanderen dat niemand tussen wal en schip valt, ook niet in acute situaties. Daarbij houdt de regio rekening met aanzienlijke schaalverschillen tussen de verschillende partners.

Samenwerking

Door samen te werken kunnen partijen veel van elkaar leren. Ze weten van elkaar wat er waar gebeurt en werken vanuit dezelfde methodiek. De samenwerking wordt steeds bekender in de regio en daarmee ook de gezamenlijke aanpak van heel Oost-Brabant.

Draagvlak creëren

Wat hier in belangrijke mate aan heeft bijgedragen, zijn de bezoeken vanuit de stuurgroep die de voorzitter en vicevoorzitter (die samen zorg, openbaar bestuur en veiligheid vertegenwoordigen) hebben afgelegd. Hierdoor is bekendheid gegeven aan de plannen, zijn ideeën opgehaald en is draagvlak gecreëerd bij gemeenten in de regio. Het verhaal van een ervaringsdeskundige tijdens een conferentie en tijdens een bijeenkomst met burgemeesters en wethouders, heeft daar ook veel aan bijgedragen.

Projecten uitrollen

In de komende tijd worden er over organisatiegrenzen heen projecten uitgerold, als proeftuin voor de rest van de regio. In de eerste stap van de implementatiefase komen er ervaringsdeskundigen en naasten in de projectgroep en werkgroepen. Ook wordt er een klankbordgroep geformeerd.

Tips

  • kijk over je eigen grenzen heen
  • zet je eigen expertise in voor het grotere doel
  • werk samen met de juiste partijen!

Meer informatie