Jezelf kunnen verplaatsen

Goed toegankelijk vervoer is essentieel voor een inclusieve samenleving, want inwoners moeten zich – al dan niet zelfstandig – kunnen verplaatsen van bijvoorbeeld huis naar werk en weer terug. Hoe meer zelfstandig dit georganiseerd kan worden, hoe beter. Daarbij is aansluiting op het openbaar vervoer een belangrijk aandachtspunt. Ook op andere onderwerpen valt actief te werken aan het VN-Verdrag. Doe hier inspiratie op over de volgende onderwerpen: Regionale samenwerking, Zelfstandig vervoer, Vervoer op maat en Openbaar vervoer.

 

Bewegwijzering, verkeerslichten & drempels

Voorbeelden

 • Gemeente Ridderkerk laat wijken schouwen door inwoners met een beperking.
 • Om de berijdbaarheid van de bestrating te verbeteren heeft de gemeente Maastricht een zogenaamde harde voegvulling tot bovenaan de steen toegepast.
 • Gemeente Doetinchem heeft knelpunten geïnventariseerd en werkt aan het verbeteren van toegankelijkheid door het verbeteren van belijning, wegnemen van obstakels en plaatsen van bankjes.
 • Verschillende gemeenten hebben toegankelijkheidseisen opgenomen in het Handboek inrichting openbare ruimte.
 • Gemeente Ameland heeft de bewegwijzering aangepast zodat deze voor iedereen begrijpelijk is.
 • Gemeente Tilburg experimenteert met de CrossWalk-app. Deze app communiceert automatisch met een verkeerslicht zodra een voetganger het kruispunt nadert en zorgt dat een verkeerslicht voor iemand met een beperking langer op groen blijft staan.
 • De Zonnebloemauto is een rolstoelauto die particulier te huren is, eventueel met (vrijwillige) chauffeur. Enkele gemeenten faciliteren dit voor hun inwoners.

Wat zegt het VN-verdrag?

Artikel 9

Toegankelijkheid
1. Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op:
a. gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, met inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken;
2. De Staten die Partij zijn nemen tevens passende maatregelen om:
a. de implementatie van minimumnormen en richtlijnen voor de toegankelijkheid van faciliteiten en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, te ontwikkelen, af te kondigen en te monitoren;

Parkeerplaatsen/-garages & stallingen

Voorbeelden

 • Gemeente Maastricht heeft extra parkeerplaatsen voor minder validen gerealiseerd.
 • Gemeente Emmen werkt aan het toegankelijk maken van parkeerplaatsen met slagbomen.
 • Gemeente Groningen realiseert speciale fietsstallingen voor bijzondere fietsen.

  Wat zegt het VN-verdrag?

  Artikel 20

  Persoonlijke mobiliteit
  De Staten die Partij zijn nemen alle effectieve maatregelen om de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid te waarborgen onder meer door:
  a. de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap te faciliteren op de wijze en op het tijdstip van hun keuze en tegen een betaalbare prijs;
  d. instellingen die mobiliteitshulpmiddelen, -instrumenten en ondersteunende technologieën produceren, aan te moedigen rekening te houden met alle aspecten van mobiliteit voor personen met een handicap.

  Toegankelijke vervoersmiddelen

  Voorbeelden

  • Gemeente Breda richt een mentaal vangnet voor OV-gebruik in.
  • Gemeente Almere maakt afspraken met de lokale OV-vervoerder over het gebruik van een app met reisinformatie speciaal voor mensen met een beperking.
  • Gemeente Noorderveld neemt toegankelijkheid mee als eis bij de gezamenlijke aanbesteding van OV voor Groningen en Drenthe.
  • Gemeente Ameland heeft afspraken gemaakt met vervoerders om ervoor te zorgen dat verkeer naar en op het eiland 100% toegankelijk is.
  • Gemeente Groningen biedt mensen die de afstand tot het hart van de stad vanuit bushaltes moeilijk kunnen overbruggen, de mogelijkheid om gebruik te maken van een pendelbus.

  Wat zegt het VN-verdrag?

  Artikel 20

  Persoonlijke mobiliteit
  De Staten die Partij zijn nemen alle effectieve maatregelen om de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid te waarborgen onder meer door:
  b. de toegang voor personen met een handicap tot hoogwaardige mobiliteitshulpmiddelen, -instrumenten, ondersteunende technologieën en vormen van assistentie en bemiddeling door mensen te faciliteren, onder meer door deze beschikbaar te maken tegen een betaalbare prijs;
  c. personen met een handicap en gespecialiseerd personeel dat met personen met een handicap werkt, training in mobiliteitsvaardigheden te verschaffen;

  Wetten

  Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

  Om aan de verplichtingen van het Verdrag te voldoen, is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), gericht op onderwijs, arbeid, wonen en openbaar vervoer, nu uitgebreid met goederen en diensten.

  Voor aanbieders van goederen en diensten geldt dat het VN-Verdrag hen verplicht tot het treffen van redelijke aanpassingen in een specifieke situatie. De Wgbh/cz legt geen algemene verplichting op tot het treffen van doeltreffende aanpassingen, maar een verplichting die afhankelijk van de individuele situatie specifiek ingevuld moet worden. Zo wordt voorkomen dat ondernemers grote investeringen moeten doen. De wet verbindt drie voorwaarden aan de doeltreffende aanpassingen:

  1. De aanpassing moet geschikt zijn (hij neemt de belemmering weg);
  2. De aanpassing moet noodzakelijk zijn (hetzelfde doel kan niet op een andere manier worden bereikt);
  3. De aanpassing vormt geen onevenredige belasting.

  In- en uitstappen

  Voorbeelden

  • Alle Bredase bushaltes zijn aangepast voor rolstoelgebruik en gebruik door visueel beperkten.
  • Gemeente Almere werkt aan 100% toegankelijke bushaltes.
  • Gebruik de scan van CROW om na te gaan hoe toegankelijk het stationsgebied is en wat de verbeterpunten zijn.

  Wat zegt het VN-verdrag?

  Artikel 20

  Persoonlijke mobiliteit
  De Staten die Partij zijn nemen alle effectieve maatregelen om de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid te waarborgen onder meer door:
  b. de toegang voor personen met een handicap tot hoogwaardige mobiliteitshulpmiddelen, -instrumenten, ondersteunende technologieën en vormen van assistentie en bemiddeling door mensen te faciliteren, onder meer door deze beschikbaar te maken tegen een betaalbare prijs;
  c. personen met een handicap en gespecialiseerd personeel dat met personen met een handicap werkt, training in mobiliteitsvaardigheden te verschaffen;

  Deeltaxi, taxistandplaatsen

  Voorbeelden

  • De regio West- Brabant (RWB) heeft een overleg geïnitieerd waarin klachten over de deeltaxi met ervaringsdeskundigen worden besproken. Doel is het formuleren van aanbevelingen voor de vervoerders, teneinde de kwaliteit te verhogen.
  • Gemeente Berkelland faciliteert vrijwilligersvervoer.
  • Gemeente Almere stelt een instructie op voor gecontracteerde vervoerders zodat inwoners in een rolstoel onbeperkt van het vervoermiddel gebruik kunnen maken.
  • Gemeente Emmen richt speciale WMO-taxistandplaatsen in.
  • Almere heeft een pool van vrijwilligers die mensen met een beperking binnen de wijk naar de gewenste bestemming brengen, project ‘Watergolfie’.

  Nog geen informatie beschikbaar.