De houder en alle personen werkzaam in de kinderopvang moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit geldt ook voor stagiaires en vrijwilligers. En in bepaalde gevallen voor huisgenoten van gastouders. Ook geldt dit voor alle personen die werkzaam zijn ten behoeve van de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in een peuterspeelzaal.

Een VOG-aanvraag wordt in behandeling genomen als de aanvraag is gedaan op het juiste aanvraagformulier. De VOG wordt daarna pas uitgegeven als uit het VOG-onderzoek van het ministerie van Justitie blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten heeft begaan. Heeft iemand strafbare feiten gepleegd, dan wordt beoordeeld, of dit strafbare gedrag relevant is ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. De persoon voor wie de aanvraag wordt gedaan is bepalend voor het soort formulier dat gebruikt moet worden.

VOG voor houders:

Indien de houder een rechtspersoon is, dan moet deze een VOG Rechtspersonen aanvragen, dit geldt ook voor bijvoorbeeld een VOF. Enige uitzondering op deze regel is de eenmanszaak waarvoor de eigenaar een VOG Natuurlijke Personen aan moet vragen. Naar aanleiding van een aanvraag, die rechtstreeks moet worden aangevraagd bij de Dienst Justis van het ministerie Veiligheid en Justitie in Den Haag, wordt onderzoek verricht naar de strafrechtelijke integriteit van de rechtspersoon en de natuurlijke personen die sleutelposities binnen de rechtspersoon vervullen.

Indien de houder een natuurlijk persoon is dient een VOG Natuurlijke Personen te worden aangevraagd.

Organisaties in de kinderopvang moeten een aanvraag tot exploitatie via onderstaand formulier indienen bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. Datzelfde formulier moeten geregistreerde gastouderbureaus gebruiken om voor gastouders een aanvraag tot exploitatie in te dienen bij de gemeente waarin de gastouder de opvang gaat verzorgen:  

VOG voor niet-houders

Alle personen werkzaam in de kinderopvang moeten in het bezit zijn van een VOG. Dit geldt ook voor stagiaires en vrijwilligers. Ook personen die in een peuterspeelzaal werkzaam zijn ten behoeve van de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen moeten over een VOG te beschikken. Tot slot moet ook van de volwassen huisgenoten van een gastouder, indien de opvang bij de gastouder thuis plaats vindt, een VOG worden overgelegd.

Meer informatie