September 2016

Zes regio’s verdiepen de aanpak personen met verward gedrag. Als leidraad worden de bouwstenen gebruikt die het aanjaagteam Verwarde Personen heeft opgesteld. Daarnaast wordt bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak steeds gekeken naar de regionale context. 

Het schakelteam van de ministeries van VWS en VenJ en de VNG ondersteunt de verdiepingsregio’s en wil graag leren van alle initiatieven en activiteiten die in deze regio’s al plaatsvinden. Bekeken wordt ook hoe de bouwstenen, die als handvatten zijn opgesteld, in de praktijk werken en of ze nog aanscherping nodig hebben.

Tilburg en regiogemeenten (Hart van Brabant)

 • Hebben een projectplan personen met verward gedrag, met als uitgangspunt ‘mensen met verward gedrag samen zo snel mogelijk de specifieke ondersteuning of opvang bieden die zij nodig hebben’.
 • Er is sprake van nauwe samenwerking met vele partners, zoals ervaringsdeskundigen, organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein, zorgverzekeraar, woningcorporaties en maatschappelijke opvang.

Friesland

 • Heeft een ‘Veiligheidshandboek mensen met verward gedrag’, met ontwikkelingen, routes, interventies en een leidraad voor een persoonsgerichte aanpak op maat. Dit is het resultaat van het Friese Veiligheidsprogramma 'mensen met verward gedrag'. Het veiligheidshuis Fryslân speelt hierin een centrale rol.
 • Betrokken partners zijn onder meer burgemeesters, wethouders zorg, GGZ, politie en Openbaar Ministerie.

Limburg

 • Hier functioneert het strategisch bestuurlijk overleg voor personen met verward gedrag als regionaal aanjaagteam, onder leiding van een burgemeester en een wethouder welzijn & zorg.
 • Betrokken partners zijn onder meer gemeenten (burgemeesters en wethouders), ervaringsdeskundigen, Openbaar Ministerie, zorginstellingen, ambulancezorg en de beide GGD’en.

Oost Nederland

 • Omvat vijf veiligheidsregio’s. Op initiatief van een burgemeester en een wethouder zorg & sociaal domein gaat de regio aan de slag met leertafels. Alle relevante partijen zijn uitgenodigd om met elkaar een sluitende aanpak voor Oost Nederland op te zetten aan de hand van de negen bouwstenen.
 • Deze regio is ook een ‘spotlightregio’ van het programma continuïteit van zorg (voor patiënten na een periode in de forensische zorg en/of in detentie). Dit wordt in samenhang met de sluitende aanpak ingebracht bij de leertafels.

Utrecht

 • Heeft een aanpak personen met verward gedrag. Aan de hand van concrete casuïstiek onderzoekt dit team wat er nodig is om te komen tot een sluitende aanpak.
 • Er is een nauwe relatie met de Taskforce ‘volwaardig burgerschap en psychiatrie, voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen’.

Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid

 • De VeiligheidsAlliantie Rotterdam werkt aan een plan van aanpak voor een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag.
 • Dit gebeurt in samenhang met het programma continuïteit van zorg (spotlightregio) en het verbeterprogramma Openbaar Ministerie en politie (Hoekstra).

Meer informatie