Vraag
De NAW gegevens van Iza worden (indien men geen bezwaar heeft) overgedragen aan Zilveren Kruis Achmea.  Als je nu geen Iza-verzekerde bent, hoe weet je dan dat je je ook kunt verzekeren bij  Zilveren Kruis Achmea?
Antwoord
Medewerkers die niet bij Iza zijn verzekerd, krijgen geen informatie rechtstreeks van Zilveren Kruis Achmea.  Deze medewerkers kunnen op meerdere manieren de informatie krijgen. Dit kan o.a. via de werkgever zelf (bijv. via een intranetbericht), via informatiepakketten van Zilveren Kruis Achmea die de werkgever ter beschikking stelt aan medewerkers, via de website van Zilveren Kruis Achmea. Het aanbod voor 2013 is vanaf begin november definitief bekend (ivm vaststelling premie en wijzigingen in dekking als gevolg van Prinsjesdag).

Vraag
Is het niet vreemd dat NAW gegevens via Iza naar het Zilveren Kruis Achmea gaan en dus niet van werkgever naar Zilveren Kruis Achmea?
Antwoord
Nee dat is niet vreemd dat deze NAW gegevens van Iza naar Zilveren Kruis Achmea gaan. Zilveren Kruis Achmea moet in de gelegenheid zijn om de verzekerden (en dat zijn deels ook oud-werknemers) een aanbod te doen. Dit is contractueel in het huidige contract zo afgesproken. Deze gegevens gaan alleen naar Zilveren Kruis Achmea als de verzekerde hiermee instemt. Hierover is de verzekerde al geïnformeerd via een brief van Iza.

Vraag
Waarom vraagt Zilveren Kruis ons gegevens van medewerkers te leveren? Dat had IZA toch al gedaan?

Antwoord
De VNG heeft met IZA afgesproken dat het de NAW-gegevens van de verzekerden overdraagt aan een nieuwe zorgverzekeraar (tenzij die verzekerde daar bezwaar tegen maakt). IZA heeft deze gegevens volgens afspraak overgedragen. Het gaat om het geslacht, voorletter, achternaam en adres. Zilveren Kruis wil daarnaast, voor een optimale benadering van de doelgroep, aanvullende gegevens hebben. Zilveren Kruis maakt eventuele afspraken hierover met afzonderlijke werkgevers.

Vraag
Mogen wij zorgverzekeraars de NAW gegevens van onze medewerkers geven zodat zij hen een aanbod kunnen doen?
Antwoord
Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan zonder toestemming deze gegevens aan derden te verstrekken ander dan ten behoeve van het doel waarvoor u ze bijhoudt. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de negatieve optie (bekendmaking met mogelijkheid tot aantekenen bezwaar). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het College bescherming persoonsgegevens.

Vraag
Bij overgaan van Iza naar Zilveren Kruis. Zijn er dan bij de risicogroepen (zoals diabetes) keuringen etc. van toepassing? En daarbij eventuele verhogingen?
Antwoord
Nee, juridisch is het niet toegestaan om keuringen uit te voeren. In september wordt u nader geïnformeerd over de ziektekostenverzekering van zowel Iza als Zilveren Kruis Achmea. De VNG heeft bovendien afgesproken dat voor de Aanvullende Verzekeringen tot en met het niveau van het huidige Classic pakket er geen acceptatiebeleid gevoerd mag worden. Iedereen moet dus geaccepteerd worden.

Vraag
Hoe zit het met de tegemoetkoming ziektekosten. In de Car-Uwo staat vermeld dat deze vergoed wordt indien men verzekerd is bij Iza. Omdat volgend jaar de keuze gemaakt kan worden tussen 2 aanbieders (Iza en Zilveren Kruis Achmea) is de vraag of ook de vergoeding (in december 2013) voor beide verzekeraard geldt.
Antwoord
Ja, deze tegemoetkoming geldt zowel voor Iza - als voor Zilveren Kruis Achmea verzekerden.
Hiervoor wordt  de CAR aangepast. Deze Car-wijziging gaat per  per 1 januari 2013 in. U bent hierover op 5 september  per ledenbrief geïnformeerd. (lbr 12/080CvA?LOGA 12/13). 

Vraag
Collectieve zorgverzekering. In Ledenbrief 12/075 van 14 augustus is sprake van een doelgroep.
Horen de babsen en vrijwilligers bij de brandweer hier ook bij? Zo ook raadsleden en gepensioneerden? Hoe verleen je als P&O-er medewerking aan alle oud-gedienden/postactieven die niet Iza-deeelnemer zijn?
Antwoord
De babsen en vrijwilligers bij de brandweer vallen ook onder het collectieve zorgcontract. Zo ook de raadsleden en gepensioneerden. Het zal voor P&O-er niet mogelijk zijn om alle post-  en inactieven rechtstreeks te benaderen als ze nu niet aangesloten zijn bij IZA. Indien u uw post- en inactieven voor andere doeleinden benaderd bijv. nieuws over de gemeente in algemene zin (bijv. in het kader van een alumnibeleid) dan kunt u dat kanaal gebruiken om ze te wijzen op het collectieve zorgcontract. Deze doelgroepen zullen door de verzekeraars via andere algemene kanalen benaderd moeten worden.

Vraag
Hoe zit het nu precies met die tegemoetkoming van ziektekosten en met die extra korting op de premie bij Iza?
Antwoord 
Gemeentelijke medewerkers kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in hun ziektekosten. Postactieven (mensen met FPU, een ABP-uitkering, FLO e.d.) en inactieven (mensen met een WW-, WAO- of WIA-uitkering) komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Gepensioneerde gemeenteambtenaren krijgen dezelfde collectiviteitskorting als actieve gemeenteambtenaren. Zij kregen daarnaast tot 2011, op basis van afspraken die de VNG in 2005 met de vakbonden maakte, een tijdelijke extra korting. Deze tijdelijke extra korting liep tot en met 2011. Vanaf 2012 krijgen de gepensioneerden dus nog wel dezelfde collectiviteitskorting als actieve ambtenaren maar niet meer de extra korting.

Vraag
Wanneer loopt de overeenkomst tussen VNG en IZA/Zilveren Kruis Achmea af?
Antwoord
De overeenkomst gaat in op 1 januari 2013 en geldt voor 3 jaar. Daarnaast hebben VNG, IPO en UvW een optie tot verlenging. Wij kunnen maximaal 3 x met 1 jaar verlengen.

Vraag
Hoe zit het met het bedrijfszorgpakket?
Antwoord
Beide zorgverzekeraars bieden ook een bedrijfszorgpakket aan. U bent niet verplicht dit af te nemen 

Vraag
Krijgen postactieven ook een extra collectiviteitskorting?
Antwoord
De tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van de CAR-UWO is niet meer op hen van toepassing. Als de postactieven een verzekering afsluiten binnen het collectieve contract dan ontvangen zij ook de collectiviteitskorting (deze wordt automatisch in de premie verrekend).

Vraag
Hoe zit het met de tegemoetkoming ziektekosten voor politieke ambtsdragers

Antwoord
De informatie in lbr nr. ECCVA/U201201239 is niet correct . Hieronder geven wij de juiste informatie.

In het eerste lid van artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de raad bij verordening kan bepalen dat een lid van de raad ten laste van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering ontvangt.

In het tweede lid van artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat als de nominale eindejaarsuitkering van het personeel werkzaam bij de sector Rijk een wijziging ondergaat, het bedrag van de tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering naar evenredigheid wordt gewijzigd.

Zoals onder 1 is aangegeven, is er nog geen uitkomst bekend van het overieg over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk. De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel geldt dus nog.

Ais een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, geeft de VNG informatie over de gevolgen daarvan voor de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor raadsleden.
De circulaire van 19 juni 2007, nr. 2007-181639 is nog steeds van toepassing. Voor raadsleden geldt vanaf 1 april 2009 een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering van € 203,21 per jaar.

Voor wethouders en burgemeesters zijn in hun rechtspositiebesluiten geen vergelijkbare bepalingen opgenomen. Voor hen geldt dit dus niet.

Vraag
Zilveren Kruis Achmea (ZKA) wil de premie van de verzekering via automatische incasso gaan innen. In de CAR staat dat premie-inhouding via het salaris gaat. Mag dit?

Antwoord

De VNG heeft, in overleg met de gebruikersgroepen, afgesproken dat ZKA bij gemeenten die een salarissysteem van RAET gebruiken bij wijze van experiment gebruik mogen maken van automatische incasso. De CAR wordt daarom nog niet gewijzigd. Omdat bij automatische incasso premie aan het begin van de maand betaald wordt en bij premie inhouding deze bij de salarisbetaling wordt ingehouden, zal ZKA de premiebetaling langzaam naar voren schuiven. Indien u overstapt naar incasso kunt u met ZKA afspraken maken over de informatievoorziening van medewerkers waarbij premiebetaling niet mogelijk is. Ook kunt u afspraken maken over medewerkers waar u, ondanks de incasso, verantwoordelijk wilt blijven voor premiebetaling.