Q: Is er een betrouwbare toets op het woonplaatsbeginsel uit te voeren?

Volledige vraag: Wat zijn de wegen en bestaat er instrumentarium om een toets op het woonplaatsbeginsel werkelijk uit te voeren? Wie/welke instantie bepaalt de betrouwbaarheid hiervan?

A: Het ministerie van VWS heeft samen met de VNG een Factsheet Woonplaatsbeginsel 2016 en  Mindmap stappenplan Woonplaatsbeginselgemaakt over het woonplaatsbeginsel.Hierin staat alleen nog niet HOE een gemeenten gezag en/of woonplaats vaststelt. Woonplaats kan in de BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA) gecontroleerd worden. Voor het gezag kan zonodig het gezagsregister geraadpleegd worden. Dit laatste is wel omslachtig, aangezien dit digitaal nog niet mogelijk is. Hieraan wordt nu gewerkt. 

Q: Hoe gaan we om met wijzigingen van cliënten tussen gemeenten en bijbehorende kosten?

A: In de factsheet over het woonplaatsbeginsel wordt aangegeven welke oplossingen er zijn in praktische situaties. De factsheet woonplaatsbeginsel is leidend. (Bron: Voordejeugd) 

Q: Welke verdeelmaatstaven zijn er bij de berekening en verdeling van het macrobudget?

A: De verdeling van het budget voor 2015 wordt gebaseerd op basis van de historische zorgvraag. In de hoogte van het budget is rekening gehouden met groei in prijs en volume in de jaren 2012-2015.(Bron: Voordejeugd) 

Q: Als een kind gescheiden ouders heeft: welke gemeente betaalt?  

Volledige vraag: Als een kind gescheiden ouders heeft: welke gemeente moet de rekening van zorg betalen? Is dat bij de ouder waar het kind staat ingeschreven? Hoe werkt dit bij co-ouderschap van 50 procent en hoe werkt dit als ouders in verschillende regio’s/provincies wonen of in het buitenland?

A: Zie hiervoor de uitleg over het woonplaatsbeginsel in de factsheet woonplaatsbeginsel. (Bron: Voordejeugd)

Q: Voor welke voogdijkinderen geldt het woonplaatsbeginsel precies?

Volledige vraag: Voor welke voogdijkinderen geldt het woonplaatsbeginsel precies? Hoe zit het hierbij met gezinsvoogdij? Hoe is hier precies rekening mee gehouden in het verdeelmodel (en hoe wordt hier rekening mee gehouden in het objectieve verdeelmodel)?

A: Zie hiervoor de uitleg voor het woonplaatsbeginsel in de factsheet woonplaatsbeginsel. In het verdeelmodel, ook het objectieve, wordt  hiermee rekening gehouden.(Bron: Voordejeugd) 

Q: Welke gemeente betaalt de zorg voor een kind als het onder toezicht is gesteld (OTS)?

A: Ouders waarvan het kind onder toezicht is gesteld, hebben nog steeds het gezag over het kind. Hiermee vallen deze ouders dus in de categorie 'ouders met gezag'. De gemeente waar deze ouders wonen moet de zorg voor het kind betalen.

Q: Hoe krijgen zorgaanbieders goed zicht op het geldend gezag?

Volledige vraag: Voor de naleving van het woonplaatsbeginsel zou het helpen als gemeenten standaard bij elke opdracht voor jeugdhulp, aangeven wat de gevolgde regels zijn voor het woonplaatsbeginsel. De aanbieders krijgen zo ook beter zicht op het geldend gezag.

A: De VNG en het Rijk hebben het stappenplan gepubliceerd dat voor specifieke gevallen inzichtelijk maakt hoe het woonplaatsbeginsel dient te worden uitgelegd. Het biedt duidelijkheid over de uitleg van het beginsel in specifieke gevallen. Dit schema kunnen partijen gebruiken om bij elke opdracht voor jeugdhulp het woonplaatsbeginsel juist in te vullen, eventueel door middel van het stroomschema woonbeginsel. (Bron: Voordejeugd)

Q: Hoe is zorgcontinuïteit geregeld als financierende gemeente verandert door verhuizing?

Volledige vraag: Hoe is continuïteit van zorg in 2015 geregeld als de financierende gemeente verandert door verhuizing van de gezaghebbende ouder(s) of overplaatsing van voogdij-jongere naar een andere gemeente?

Het zogenaamde woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van jeugdhulpverlening in het nieuwe stelsel. In het stroomschema worden deze en andere specifieke gevallen verduidelijkt. (Bron: Voordejeugd)

Q: Als residentiële cliënt 18 wordt en voortgezette hulp krijgt, welke woonplaats geldt dan? 

Volldige vraag: Wanneer een residentiële cliënt 18 jaar wordt en in aanmerking komt voor een (beperkte) voortzetting van de actuele hulp, geldt dan vanaf 18 jaar de woonplaats van de cliënt in het woonplaatscriterium (dus van de instelling) of blijft dit bij de gezaghebbende? 

A: Het antwoord vindt u in het Mindmap stappenplan Woonplaatsbeginsel. Hieruit wordt duidelijk dat het adres van jeugdige 18+ bepalend is voor de vaststelling welke gemeente verantwoordelijk is.

Q: Welke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet? 

Volledige vraag: De gemeente heeft het stappenplan van de VNG gekregen. Als dit gevolgd wordt stuit men op wat onduidelijkheid. Stap 1 komt uit op het antwoord: 'Zoek laatst verbleven jeugdige, doorloop stap 2'. Stap 2 verwijst vervolgens naar het adres van de gezagsdrager. Dat is onduidelijk. Er zijn in dit geval 2 gezagsdragers die beide in een afzonderlijke gemeente wonen, jeugdige woont ook weer in een andere gemeente, pleegzorg is niet betrokken. Wie is de verantwoordelijke gemeente voor de zorg?  Beide ouders hebben het ouderlijk gezag.

A: Het stroomschema woonplaatsbeginsel is hierover wel correct maar wat dubbelzinnig. Omdat het hoofdverblijf bij geen van beide gezaghebbende ouders is, wordt verwezen naar 'Stap 2', maar het is daarbij onduidelijk voor welke ouder stap 2 moet worden doorlopen. 

De wet zelf biedt meer houvast. In art 1.1. is woonplaats gedefinieerd, met onder 1e een verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek Boek 1, Titel 3  

In artikel 12 lid 1 staat: "Een minderjarige volgt de woonplaats van hem die het gezag over hem uitoefent [...]. Oefenen beide ouders tezamen het gezag over hun minderjarige kind uit, doch hebben zij niet dezelfde woonplaats, dan volgt het kind de woonplaats van de ouder bij wie het feitelijk verblijft dan wel laatstelijk heeft verbleven."

Kortom: de plek waar het kind woonde of zijn/haar hoofdverblijf had, vóórdat het kind naar de gemeente ging waar het nu feitelijk woont, is verantwoordelijk. Als de ouders of het kind niet in staat zijn aan te geven waar het hoofdverblijf was, dan moeten de 2 gemeenten waar de ouders wonen er samen uit zien te komen.

Q: Is bij de gegevensoverdracht Jeugd een check geweest op het woonplaatsbeginsel?

Volledige vraag: Is bij de gegevensoverdracht Jeugd die plaats heeft gevonden een check geweest op het woonplaatsbeginsel? Kinderen hoeven namelijk niet te wonen op het adres van de gezagsdrager. Dus gevolg is dat de gemeente gegevens heeft ontvangen van kinderen waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is

A: Het woonplaatsbeginsel is zo goed mogelijk toegepast. Dus als de gezagsdrager bekend is, is diens postcode gehanteerd. Maar de gezagsdrager is niet altijd bekend bij de leverancier van de gegevens (zorgkantoor, zorgaanbieder), dus het kan nog wel een keer fout gaan.