Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

 1. Wat is  het doel van de Gemeenten4GlobalGoals campagne?
 2. Hoe wordt mijn gemeente Global Goals Gemeente?
 3. Zijn er voorwaarden of vereisten voordat een gemeente Global Goals gemeente kan worden?
 4. Zijn er kosten aan verbonden om Global Goals gemeente te zijn?
 5. Wat levert het mijn gemeente op om Global Goals gemeente te worden?
 6. Welke gemeenten zijn al Global Goals gemeente?
 7. Op welke manieren ondersteunt de campagne gemeenten met het werken aan de Global Goals?
 8. Kan ik met collega’s uit andere gemeenten kennis uitwisselen over de Global Goals?
 9. Wat wordt er door de VNG georganiseerd voor gemeenten rondom de Global Goals?
 10. Is er een onderscheiding voor gemeenten die zich extra hard inzetten voor het behalen van de doelen?
 11. Moet mijn gemeente alle 17 de doelen adopteren?
 12. Zijn er voorbeelden of case studies van andere gemeenten die al aan de slag zijn gegaan met de Global Goals?
 13. Kan ik ergens zien hoe mijn gemeente presteert op het gebied van de Global Goals?

 

1.Wat is  het doel van de Gemeenten4GlobalGoals campagne?

Met de Gemeenten4GlobalGoals campagne wil de VNG met zoveel mogelijk gemeenten de Global Goals for Sustainable Development (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen als internationaal kader voor een duurzame toekomst. Het doel van de campagne is om met zo veel mogelijk gemeenten bij te dragen aan het realiseren van de Global Goals.

 

2.Hoe wordt mijn gemeente Global Goals Gemeente?

Het is heel gemakkelijk om aan te sluiten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne: u kunt zich via dit formulier aanmelden. Een college- of raadsbesluit is vanuit ons geen vereiste voor aanmelding voor de campagne, maar het is wel een sterk signaal. Na ontvangst van het aanmeldformulier verwerken wij uw gegevens en sturen u een welkomstpakket met daarin onder andere uw gepersonaliseerde Gemeenten4GlobalGoals logo, meer informatie over het verwerken van de Global Goals in het gemeentelijk beleid en inloggegevens voor het Gemeenten4GlobalGoals forum. Vervolgens kunt u aan de slag, en kunnen wij met u mee denken over de volgende stappen.

 

3.Zijn er voorwaarden of vereisten voordat een gemeente Global Goals gemeente kan worden?

Er zijn geen minimale vereisten om Global Goals gemeente te worden; de campagne schrijft niet voor wat gemeenten moeten doen, maar reikt diverse mogelijkheden aan. Aangezien gemeenten zich door deelname verbinden aan een bepaalde agenda, is de verwachting natuurlijk wel dat iedere gemeente daar een invulling aan geeft. De Gemeenten4GlobalGoals campagne biedt gezamenlijkheid én ruimte voor eigen initiatief en eigen keuzes. De campagne stimuleert gemeenten om de Global Goals te verbinden met, of toe te passen op al bestaande programma’s. Als de doelen op die manier een lokale betekenis krijgen, kunnen ze het meest effectief in de praktijk gebracht worden.

 

4.Zijn er kosten aan verbonden om Global Goals gemeente te zijn?

Er zitten geen financiële verplichtingen verbonden aan het meedoen aan de Gemeenten4GlobalGoals campagne. Natuurlijk hoort er logischerwijs wel een bepaalde inzet bij; de benodigde middelen in termen van budget en personele inzet volgen uit de keuzes die u als gemeente zelf maakt over de lokale invulling van de Global Goals. 

 

5.Wat levert het mijn gemeente op om Global Goals gemeente te worden?

 • De Global Goals vormen een internationaal erkend raamwerk met een positieve blik op de toekomst. Het is een helder, bruikbaar en integraal kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van lokaal beleid. Het ondersteunt ook de lobby van lokale naar nationale overheden rond thema’s als energietransitie, armoedebestrijding, huisvesting, schone lucht.
 • Via de Global Goals dragen gemeenten direct bij aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten.
 • De Global Goals vormen een verbindend element in de samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alle lokale partners dragen iets bij aan de koepel van de Global Goals. Tegelijkertijd zijn de herkenbare iconen een ‘taal’ die lokale partners elkaar laten vinden.
 • Gezien de wereldwijde aandacht vormen de Global Goals een mooie set doelen om u als gemeente internationaal te profileren. De agenda fungeert als wereldtaal, die ook de uitwisseling tussen gemeenten wereldwijd faciliteert.  

 

6.Welke gemeenten zijn al Global Goals gemeente?

Op deze pagina kunt u precies zien welke gemeenten al Global Goals gemeente zijn en dus officieel deelnemen aan de Gemeenten4GlobalGoals campagne.

Ook als uw gemeente nog geen Global Goals gemeente is, draagt uw gemeente al bij aan het behalen van de Global Goals. De doelstellingen van de Global Goals agenda komen namelijk sterk overeen met de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. De verbanden tussen de Global Goals en de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten hebben we inzichtelijk gemaakt in onze handreiking ‘Global Goals in gemeentelijk beleid.

Het officieel aansluiten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne heeft als groot voordeel dat uw gemeente in contact komt met een netwerk van gemeenten en andere organisaties waarmee samengewerkt kan worden voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

 

7.Op welke manieren ondersteunt de campagne gemeenten met het werken aan de Global Goals?

VNG International verleent diensten om de Global Goals op lokaal niveau te kunnen implementeren. We bieden kennis en informatie, ondersteunen gemeenten bij het lokaal invulling geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, bieden een platform voor overleg, en volgen de internationale beleidsdiscussies die relevant zijn voor gemeenten.

 • De Gemeenten4GlobalGoals campagne biedt ondersteuning bij uw keuze van passende activiteiten of bijeenkomsten. U kunt bijvoorbeeld de “Tijdcapsule” naar uw gemeente laten komen om met uw inwoners en gemeenteraad over de Global Goals te debatteren, of andere activiteiten organiseren in uw gemeente.
 • Om onder de gezamenlijke vlag van de Gemeenten4GlobalGoals campagne te opereren, kunt u gebruik maken van een campagnelogo op maat voor uw gemeente, en formats voor banners en andere communicatiemiddelen die we voor u maken. Daarnaast heeft de Gemeenten4GlobalGoals campagne een aantal campagnematerialen beschikbaar voor gemeenten om de Global Goals (en het bijbehorende beleid) te promoten in de eigen gemeente.
 • De campagne biedt gemeenten een platform van gemeenten voor discussie, inspiratie en hulp met de implementatie van de Global Goals in het gemeentelijk beleid. Omgekeerd vragen wij u voorbeelden van geslaagde activiteitenformats aan ons te melden. Dan kunnen we daarmee de “Menukaart” voor andere gemeenten verrijken.

 

8.Kan ik met collega’s uit andere gemeenten kennis uitwisselen over de Global Goals?

Jazeker, via het Gemeenten4GlobalGoals forum kunt u overleggen, vragen stellen en nieuws delen met collega-gemeenten. Als campagne plaatsen wij ook af en toe berichten op het forum om u op de hoogte te houden van evenementen of nieuws met betrekking op de Global Goals. U ontvangt van ons uw inloggegevens voor het forum nadat u zich heeft aangemeld als Global Goals gemeente via het aanmeldformulier op onze website.

 

9.Wat wordt er door de VNG georganiseerd voor gemeenten rondom de Global Goals?

De Gemeenten4GlobalGoals campagne organiseert een aantal keer per jaar bijeenkomsten, lezingen, sessies rond de thema’s van de Global Goals, en brengt de Global Goals onder de aandacht op bijvoorbeeld het VNG Jaarcongres en de VNG Bestuurdersdag. Ook nodigen wij u uit voor evenementen rondom de Global Goals die relevant zijn voor gemeenten die georganiseerd worden door andere partijen. Ook ondersteunt de campagne gemeenten in de organisatie van een zichtbaar startmoment als Global Goals gemeente met de ‘Tijdcapsule’.

Daarnaast biedt de VNG ook wisselende actieformats, zoals in 2019 de praktijkproef voor de omgevingsvisie om de Global Goals te gebruiken als afwegingskader bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie.

 

10.Is er een onderscheiding voor gemeenten die zich extra hard inzetten voor het behalen van de doelen?

Elk jaar reikt de VNG de prijs ‘Meest Inspirerende Global Goals Gemeente’ uit. Afgelopen jaar (2018) is de onderscheiding gewonnen door de gemeente Oss. In Oss is er een zeer integraal programma en de doelen vinden met behulp van het lokale platform ook veel draagvlak bij de inwoners. Daarnaast is er ook een prijs voor de meest ‘veelbelovende Global Goals Gemeente’. Deze prijs ging vorig jaar (2018) naar de gemeente Rheden.

 

11.Moet mijn gemeente alle 17 de doelen adopteren?

De kracht van de Global Goals zit in de integraliteit van de agenda. Door niet alleen te werken aan de afzonderlijke doelen, maar ook te kijken naar de dwarsverbanden tussen de doelen, zorgen we ervoor dat de doelen op een duurzame, tijdsbestendige manier behaald kunnen worden.

Tegelijkertijd is het voor sommige gemeenten een uitdaging om te gaan werken aan alle doelen tegelijk, en lijken daarnaast niet alle doelen relevant voor alle Nederlandse gemeenten (zoals bijvoorbeeld doel 14, leven in zee, voor binnenlandse gemeenten). Het is aan uw gemeente om te bepalen hoe u het werken aan de Global Goals behapbaar maakt. Sommige gemeenten kiezen er bijvoorbeeld voor om te beginnen met het werken aan een kleine selectie Global Goals, die het meest aansluiten bij het gemeentelijk beleid. Het is aan iedere gemeente vrij om te beslissen welke doelen ze opnemen in het gemeentelijk beleid en er is geen standaardmodel hoe gemeenten dienen te handelen. Wij raden vooral aan om te kijken naar het bestaande beleid en daarop te baseren wanneer de gemeente zich op welke doelen wil richten. Ook in dit proces kan de campagne hulp bieden. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar ons ‘Stappenplan Beleidstoetsing aan Global Goals.

 

12.Zijn er voorbeelden of case studies van andere gemeenten die al aan de slag zijn gegaan met de Global Goals?

Ja, op onze website staat een aantal praktijkvoorbeelden van gemeenten die aan de slag zijn gegaan met de Global Goals. Wij zien zelf dat er over het algemeen op drie ‘niveaus’ kan wordt gewerkt met de Global Goals in gemeenten. Als eerste zijn er gemeenten die de doelen zelf in hun beleid hebben opgenomen en daar actief aan werken. Ten tweede zijn er gemeenten die zelf bezig zijn met de Global Goals, maar ook de samenwerking zoeken met andere bedrijven en organisatie. De gemeente faciliteert hen in het verwerken van de duurzame ontwikkelingsdoelen in hun strategie, het gaat hier dus meer om een soort wisselwerking tussen de gemeente en bedrijven en organisaties. Tenslotte is er een groep gemeenten die lokale platforms hebben ontwikkeld die actief bezig zijn met de Global Goals. De gemeente is hier dan zelf misschien minder op de voorgrond, maar lokale burgerplatforms organiseren activiteiten in het kader van de Global Goals. Van elk van deze categorieën hebben wij enkele voorbeelden uit gemeenten die als inspiratiebron kunnen dienen.

 

13.Kan ik ergens zien hoe mijn gemeente presteert op het gebied van de Global Goals?

Op het moment is het nog niet mogelijk om op een openbaar platform te zien hoe uw gemeente anno 2019 presteert wat betreft het behalen van de Global Goals. Dit komt omdat de voortgang op de Global Goals nog niet op lokaal niveau ‘gemeten’ wordt. Om dit te kunnen doen, moeten er eerst lokale Global Goals indicatoren ontwikkeld worden die voor alle Nederlandse gemeenten relevant zijn.

U kunt zelf uw gemeente al eens onder de loep leggen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de ‘Lokale SDG-indicatoren tool’ van de Vlaamse zustergemeente. Download hier het exceldocument met de lokale SDG-indicatoren samen met de handleiding. Bekijk ook eens ons document ‘Beleidstoetsing aan Global Goals.