De Conferentie Nederland Digitaal (18 t/m 21 maart 2019), bracht vele partijen bij elkaar. Tijdens de deelsessie ‘Van Smart City naar Smart Society’ kwamen zo’n 80 organisaties en meer dan 100 vertegenwoordigers samen om van gedachten te wisselen, en uit te spreken dat ze gaan samenwerken aan de smart society van Nederland. De bijeenkomst markeerde de start van de uitvoeringsfase en de samenwerking. Onder meer door de omarming van de gezamenlijk steunverklaring Smart Society.

Opschalen en versnellen

Wereldwijd zetten overheden ‘smart’ oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van de samenleving te verbeteren. Van toenemende verstedelijking tot de klimaatadaptatie, van gezondheidszorg tot mobiliteit en van werkgelegenheid tot veiligheid, data en technologie speelt een essentiële rol.
Nederland behoort internationaal tot de koplopers als het gaat om innovatie in de smart society. In 2017 is de Nederlandse Smart City Strategie ontwikkeld. De gemeenten voeren de strategie uit langs een concrete actie-agenda, gericht op het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken met behulp van data en technologie. Kenmerkend aan de Smart Society agenda is de samenwerking tussen overheden, bedrijven en de wetenschap én focus op een set concrete projecten. De G5 hebben als eerste een vijftal projecten beschreven, in de Smart City agenda 2019-2020.

Samen bouwen

De zaal zat tijdens de deelsessie vol met mensen vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven, wetenschap en ‘gewone’ burgers; illustratief voor de samenwerking in de zogenoemde Quadruple Helix. Saskia Bruines, wethouder in Den Haag en aanvoerder van de Nederlandse Smart City agenda, nam het woord: “De inzet van innovatieve oplossingen vraagt om een goede samenwerking om antwoord te kunnen geven op stedelijke vraagstukken zoals bereikbaarheid, veiligheid en werkgelegenheid. Het is daarom goed om te zien dat het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid in groten getale meedoen. Zo bouwen we aan de digitale samenleving in Nederland.”

Alle gemeenten doen mee

 

 

De steden en de VNG hebben met staatssecretaris Knops afspraken gemaakt om innovatie te versnellen, op te schalen en standaarden te ontwikkelen. Dat past helemaal in de lijn van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Agenda Digitale Overheid die als rollende agenda’s zijn opgezet en waarin ‘al doende innoveren’ een duidelijke plek heeft. Bruines: “Alle gemeenten doen mee. Het gaat er nu om dat we het systematisch gaan organiseren, dat we alle initiatieven bij elkaar brengen en met concrete projecten aan de slag gaan. Waarbij het belangrijk is om te melden dat we dat doen met oog voor publieke waarden.”

Fieldlabs

Prominent in de uitvoering van de agenda zijn de door de VNG ontwikkelde fieldlabs die vanaf april elke drie maanden plaatsvinden. De fieldlabs zijn de plek waar de betrokken partijen elkaar ontmoeten en vooral samen aan de slag gaan. Nathan Ducastel, VNG-directeur Beleid en informatiesamenleving daarover: “We hebben lang nagedacht over de visie. De uitdaging is nu hoe we van visie naar passie gaan en hoe we die passie vorm kunnen geven in een staande organisatie. In de fieldlabs gaan we de impact van alle experimenten inzichtelijk maken. Zodat er een soort kennisbank ontstaat; best practices die we met allen partijen kunnen delen. Er zijn immers al veel oplossingen, maar die blijven vaak nog ‘hangen’ in de steden waar ze zijn ontwikkeld. In de fieldlabs brengen we de geleerde lessen en duidingen bij elkaar. Pas dan kunnen we echt versnellen en opschalen.”

De sessie ‘Van Smart City naar Smart Society’ werd afgesloten met het voorlezen van de steunverklaring Smart Society. Met deze verklaring committeren partijen zich om samen te werken aan de smart society en zich te verbinden aan de ambities en doelstellingen van de Smart Society agenda.
Aan het eind van de Conferentie Nederland Digitaal betraden de vertegenwoordigers van de deelsessie nog een keer het plenaire podium om ten overstaande van het grote publiek nogmaals hun commitment uit te spreken om gezamenlijk werk te maken van de Nederlandse smart society.

Saskia Bruines: ‘Opschalen, standaarden en spelregels opstellen en vooral tempo maken; dat is wat we willen met deze alliantie!”

Filmpje en rapport

Tijdens de Conferentie Nederland Digitaal werd staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) door Hans Nouwens bijgepraat over de ambities en projecten van de Smart Society [link naar filmpje. Hans Nouwens is programmadirecteur van het Nationaal Smart City Living Lab, een van de icoonprojecten in de agenda voor de smart society. Het afgelopen jaar is in het kader van het Nationaal Smart City Living Lab een aantal concrete projecten uitgevoerd. Onder meer in Rijswijk. Burgemeester Michel Bezuijen, boegbeeld van het Living Lab, ontving uit handen van Nouwens het rapport 'Lessons Learned 2017-2019 Nationaal Smart City Living Lab’. Illustratief voor het samenwerken en kennisdelen droeg de burgemeester dit symbolisch over aan de Amersfoortse wethouder Fatma Koser Kaya.

De Conferentie Nederland Digitaal is mede op verzoek van de Tweede Kamer georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, namens het kabinet. Doel: kennis uitwisselen en de handen ineen slaan om een impuls te geven aan de uitvoering en doorontwikkeling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Wilt u ook meedoen met de alliantie en samen werken aan de ambities van de Nederlandse smart society? Neem dan contact op met: Dirk.vanBrederode@vng.nl

Meer informatie