Een beweging om Nederland zó inclusief, gezond en veilig te maken voor kinderen en jongeren, dat ze alle kansen krijgen die we ze gunnen.

Wat als we altijd eerst kijken naar wat iemand kan? Wat als iedereen kijkt naar de individuele potentie van een baby, peuter, kind of jongere? Wat als we meer in kansen denken en daar ook naar handelen? Wat als opgroeien van ons allemaal is? Wat als we bij ons handelen uitgaan van wat je zelf zou willen voor een kind dat dichtbij je staat?

Hoe willen we dat onze kinderen en jongeren opgroeien?

Meer dan een kwart van de bevolking in Nederland is jonger dan 25 jaar, om precies te zijn het gaat om 5 miljoen baby’s, peuters, kinderen, jongeren. Voor elk van deze kinderen en jongeren willen we een zorgzame, stimulerende leer- en leefomgeving. Een omgeving waarbij we vol inzetten op het gebruik van de kennis, talenten en vaardigheden van kinderen en jongeren zelf en op dat van hun netwerk en hun omgeving. Meer focus op kansen en talenten, minder nadruk op problemen en belemmeringen. Meer een springplank, minder een vangnet. Meer toekomstplannen en luisteren, minder behandelplannen en bepalen. Meer ondersteuning uit de leer- en leefomgeving van een kind of een jongere, minder zorgprofessionals op afstand.

We willen een andere en bredere blik als we kijken naar onze jeugd: positiviteit, kracht, talent en ontwikkeling moeten het uitgangspunt zijn.

Hoe gaat het nu?

Hoewel het om miljoenen baby’s, peuters, kinderen en jongeren gaat, praten we vaak over onze jeugd en nemen we belangrijke beslissingen te vaak voor hen, zonder hen (of hun ouders) te horen en te betrekken. Dat doen we op alle niveaus: van beslissingen op nationale schaal, tot beslissingen over individuele hulp of ondersteuning voor kinderen en jongeren. En hoewel er heel veel goed gaat, zijn er zorgen over onze jeugd.. Er groeien te veel kinderen op met de gevolgen van financiële problemen. De mentale druk op jongeren neemt toe. De segregatie neemt toe. Het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt is de afgelopen jaren gestegen : in 2018 kreeg bijna 1 op de 10 Nederlandse jongeren tot 23 jaar jeugdhulp.
Wat als we altijd eerst kijken naar wat iemand kan? Wat als iedereen kijkt naar de individuele potentie van een baby, peuter, kind of jongere? Wat als we meer in kansen denken en daar ook naar handelen? Wat als opgroeien van ons allemaal is? Wat als we bij ons handelen uitgaan van wat je zelf zou willen voor een kind dat dichtbij je staat?

Wat gaan we anders doen?

Wij starten met een offensief om toe te werken naar die kindvriendelijke omgeving waarin een veelbelovende jeugd opgroeit. Met de ‘Beweging van Preventie naar Potentie,’, een initiatief vanuit Child Friendly Cities Nederland, dagen we organisaties en individuen vanuit alle hoeken van de samenleving uit om zich ook op deze ambitie te richten, in actie te komen en je onder onze vlag scharen. Het motto? ‘Iedereen kan het verschil maken voor een kind of een jongere’. Dit willen we vooral samen doen, we kijken mét elkaar wat onze jeugd nodig heeft en durven buiten onze traditionele verantwoordelijkheden te denken. Zo vinden we verbindingen tussen gemeenten, jongerenwerkers, scholen, werkgevers, ouders, kinderen, jongeren en anderen. En kunnen we samen op zoek naar de beste kansen voor de jeugd. Zo bereiken we dat er fysiek en sociaal meer ruimte komt voor de jeugd in Nederland. We brengen een beweging tot stand die alle jeugd positief benadert, uitgaat van hun kracht, talent en ontwikkeling. Een beweging die steeds meer ruimte verovert voor deze positieve blik en benadering. Een beweging van mensen die niet alleen van betekenis willen zijn voor jeugd, maar ook trots voelen dat ze daar voluit voor gaan. Omdat er niets mooier is dan dat.

Acties

De initiatiefnemers van deze beweging hebben ideeën over wat we gezamenlijk willen bieden en
doen, maar willen daarover vooral ook met partners in gesprek. De acties:

 • Een vlag voeren waar partijen en individuen zich onder kunnen scharen om mede vorm te geven aan deze beweging;
 • Urgentie creëren voor de andere manier van kijken en handelen;
 • Fundamentele houding tot stand brengen: we doen de dingen samen met de jeugd en praten met hen en niet over of voor hen;
 • Platform bieden om te inspireren en kennis, kunde, ervaringen en voorbeelden te delen;
 • Perspectiefwisseling bewerkstelligen: de kansen en mogelijkheden bij kinderen en jongeren liggen er volop. We zien ze niet als de volwassenen van de toekomst, maar benutten de kracht die kinderen en jongeren nu hebben;
 • Uitnodigen en uitdagen: iedereen die het verschil kan maken in het leven van een kind of een jongere nodigen we uit om de beweging te versterken en dagen we uit om vanaf vandaag de andere blik toe te passen;
 • Gezamenlijk een barometer ontwikkelen, gebaseerd op de 12 leefdomeinen van jongeren en kinderen, die ons helpt om te kunnen aanwijzen waar we het verschil kunnen maken.
 • Trots bewerkstelligen bij iedereen die met kinderen en jongeren werkt.

De initiatiefnemers van deze beweging zijn: Child Friendly Cities Nederland, de Nationale Jeugdraad, Alles is Gezondheid.

Barometer: bouwstenen voor een kindvriendelijke gemeente

De beweging ontwikkelt een barometer, gebaseerd op de 12 leefdomeinen van jongeren en kinderen, die ons kan helpen om aan te wijzen waar we het verschil voor kinderen en jongeren kunnen maken. Wilt u meedenken over een van de leefdomeinen? Doe dan mee

Visual levensdomeinen van netwerk child friendly cities
 • Gezin en generaties
 • Talentontwikkeling: scholen, onderwijs en kinderopvang

 • Sociaal werk en jeugdwerk

 • Ontwikkeling en tijd

 • Samenleving en veiligheid

 • Duurzaamheid, natuur en milieu

 • Welzijn en gezondheid, zorg, ggz en jeugdhulp

 • Verkeer en vervoer

 • Ruimtelijke ordening, gebouwen en wonen

 • Media en digitale wereld

 • Proces en samenwerking

 • Kinderrechten, inspraak beleid en regelgeving

Op 5 november 2020 organiseerde Child Friendly Cities met Alles is Gezondheid en NJR een webinar over de vraag welke impuls nodig is voor een kindvriendelijke leefomgeving en positief jeugdbeleid in zoveel mogelijk wijken, dorpen, steden en regio’s in Nederland. Met in deel 1: de clip van de jongeren uit Amsterdam Zuid Oost en bestuurder Tanja Jadnanansing over (gemeentelijk) jeugdbeleid en wat ze ziet gebeuren bij jongeren.

Op 5 november 2020 organiseerde Child Friendly Cities met Alles is Gezondheid en NJR een webinar over de vraag welke impuls nodig is voor een kindvriendelijke leefomgeving en positief jeugdbeleid in zoveel mogelijk wijken, dorpen, steden en regio’s in Nederland. Met in deel 2: de panelgesprekken met Jantje Beton, NJR, CFC, Stichting Voor Werkende Ouders, BV Jong, Basisschoolleraar van het Jaar.