U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de ALV en de ingediende moties.

ALV

Onderstaande agendapunten zijn vastgesteld:

 • 3. Vaststelling notulen Buitengewone ALV 30 november 2018: bij acclamatie akkoord
 • 5a. Jaarverslag 2018, inclusief Financieel Jaarverslag en inhoudelijke verantwoording over Fonds GGU: bij acclamatie akkoord
 • 5b. Contributievoorstel: aangenomen met 84,32% (zie ook de stemming over het amendement)
 • 6. Verenigingsstrategie ‘Gemeenten 2024’: aangenomen met 100%
 • 7. Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU): aangenomen met 99,63. Hieronder de onderdelen waaruit dit agendapunt bestond:
 • 7.1a. Meerjarige voortzetting van de structurele activiteiten
 • 7.1b. Opzet en uitvoering van een meerjarig programma Common Ground
 • 7.1c. Aantal korte projectmatige activiteiten
 • 7.2 Bijdrage 2020 aan meerjarenprogramma GGU 2020-2014
 • 8. Standaard Verwerkingsovereenkomst: aangenomen met 94,05%
 • 9. Voortgang IBP: is niet over gestemd (zie ook de stemming over motie 12)
 • 10. Verantwoording uitvoering moties:
 • a.Motie Buitengewone ALV inzake structurele afspraken sociaal domein (jeugd): aangenomen met 99,19% (zie ook de stemming over moties 13, 14 en 15)
 • b.Afdoening moties: advies ROB BUIG, toekomstbestendig zorgsysteem, landelijke gemeente lobby tegen plastic: bij acclamatie akkoord
 • 11. Landelijke inkoop jeugd en Wmo zintuigelijk gehandicapten: bij acclamatie akkoord
 • 12. Klimaatakkoord: is niet over gestemd (zie ook de stemming over moties 1, 6 en 8)
 • 13. Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies: bij acclamatie akkoord
 • 14. Statutenwijziging VNG: aangenomen met 100%
 • 15. Rondvraag/WVTTK: zie ook de stemming over moties 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17 en 18

Moties en amendement

Onderstaand vindt u van alle moties en het amendement de uitslagen. De inhoud van de moties, het amendement en de adviezen van het VNG-bestuur zijn te lezen op een aparte pagina:

Tijdens de ALV is als volgt gestemd:

 1. Motie over daken voor zonne-energie: bij acclamatie akkoord
 2. Motie over verhuurdersheffing: bij acclamatie akkoord
 3. Motie over politiekorps op sterkte: bij acclamatie akkoord
 4. Amendement over contributievoorstel 2020: verworpen met 73.40%
 5. Motie over uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel: bij acclamatie akkoord
 6. Motie over extra ALV Klimaatakkoord: bij acclamatie akkoord
 7. Motie over tekorten in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: bij acclamatie akkoord
 8. Motie 'Op weg naar een definitief klimaatakkoord': bij acclamatie akkoord
 9. Motie over compensatie extra kosten invoering abonnementstarief Wmo-voorzieningen: bij acclamatie akkoord
 10. Motie over compensatie kosten Wmo-voorzieningen: bij acclamatie akkoord
 11. Motie over dekking verhoging raadsledenvergoeding gemeenten tot 24.000 inwoners: bij acclamatie akkoord
 12. Motie 'Stevige borging gelijkwaardig partnerschap IBP': bij acclamatie akkoord
 13. Motie 'Naar een structureel financieel totaalkader GGZ op basis van feiten': aangenomen met 100%
 14. Motie 'Naar een passend financieel en sturingskader Jeugd op basis van feiten': aangenomen met 99,60%
 15. Motie over structurele compensatie tekorten jeugdzorg: verworpen met 74,77%
 16. Motie over doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis: wordt aangehouden
 17. Motie 'Programmatische Aanpak Stikstof": bij acclamatie akkoord
 18. Brief WvGGZ: niet in stemming gebracht (benoemd bij agendapunt 10a Sociaal domein)