Kamerdebat op 23 februari 2017

Kamerdebat op 21 december 2016

Kamerdebat op 29 september 2016 

Kamerdebat op 29 juni 2016

In dit Algemeen Overleg bespreken de Tweede Kamer-commissie en staatssecretaris Van Rijn (VWS) de toekomst van de uitvoering van het pgb, de voortgang in de herbeoordeling trekkingsrecht PBG door gemeenten en het onderzoek naar de verschillende uitvoeringsvarianten. 

Kamerdebat 23 maart 2016

Dit Algemeen Overleg was een 'tussendebat'. Twee weken geleden was een debat over alternatieven voor het Trekkingsrecht. De Kamer wil weten of het gemeenten lukt voor 1 mei 2016 te herindiceren. Voor de zomer zullen alternatieve plannen in de Kamer worden besproken

Kamerdebat 8 maart 2016

De Tweede Kamer wil het uitkeren van de pgb's weghalen bij de SVB en debatteerde op 8 maart over de ICT-problemen. De Kamer wil dat staatssecretaris Van Rijn (VWS) alternatieven onderzoekt voor de uitbetaling van het door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kamerdebat 10 december 2015

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft al meerdere keren verantwoording moeten afleggen in de Tweede Kamer. 10 december informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer opnieuw. Op 7 december kwam hij met een actueel beeld van de betalingen en de voortgang van het trekkingsrecht pgb.

Kamerdebat 14 september 2015

Missing media-item.Op 14 september hield de Tweede Kamer een afzonderlijk Algemeen Overleg over de voortgang van het trekkingsrecht pgb en op 6 oktober een VAO. Aanleiding was o.a. het  rapport van de Nationale Kinderombudsman. Input voor het debat was o.a. deze Kamerbrief van 1 september. Hieronder vindt u de woordelijke vergaderverslagen en ingediende moties.

Meer informatie

BO en Kamerbrief voorafgaand aan Kamerdebat 14 september 2015
Op 4 september 2015 stuurde staatssecretaris Van Rijn een brief naar de Kamer over de overeenstemming die hij in een bestuurlijk overleg op 3 september heeft bereikt met VNG, de SVB, ZN, Per Saldo, de BVKZ, SZW en VWS over de aanpak en het tijdschema van de herindicaties, het verbeterplan en het terugvorderen van onterechte betalingen. 

Kamerdebat 1 juli 2015

Woensdag 1 juli 2015 debatteerde staatssecretaris Van Rijn (VWS) voor de zevende keer met de Kamer over het trekkingsrecht PGB. Het debat richtte zich op betaling, herstel en verbetering. Lees hieronder een verslag van het debat.

Meer informatie

Kamerdebat 4 juni 2015

 • De Kamer debatteerde met staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Klijnsma (SZW) over de problematiek van de trekkingsrechten PGB bij de SVB. Aan het einde van het debat werd een motie van wantrouwen tegen Van Rijn verworpen.
 • Het debat richtte zich op drie onderwerpen: waren de risico's afdoende voorzien, wat is de huidige stand van zaken en wat moet er in de toekomst gebeuren? 
 • Het debat ging ook over het rapport van de Rekenkamer in het kader van de verantwoording 2014. In dit rapport stonden veel kritische noten en aanbevelingen. 
 • Staatssecretaris Van Rijn wil het systeem eenvoudiger maken, bijvoorbeeld door een onderscheid in kleine en grote betalingen te maken. En door verminderin van het aantal ' hoepeltjes', waar een aanvrager doorheen moet springen.
 • Compensatieregeling voor gemeenten:
  Er werd een motie ingediend over de meerkosten van gemeenten. In het rondetafelgesprek op 28 mei verklaarde de Groningse wethouder Schroor dat hij zes ton kosten had gemaakt in het eerste half jaar om de problemen met de pgb's op te vangen. In motie was sprake van € 100 miljoen voor alle gemeenten. Van Rijn stelde dat hij dat bedrag niet voor zijn rekening durfde te nemen. Daarnaast had hij al afspraken met gemeenten, in overleg met de VNG. Van Rijn kon niet garanderen dat er voor 1 augustus een resultaat zou zijn.
  NB: Info uit eerder VNG-bericht: Door alle herstelacties voor het pgb-trekkingsrecht maken gemeenten extra kosten, het kabinet laat daar onderzoek naar doen. Het Rijk heeft in eerder bestuurlijk overleg laten weten de financiële en juridische gevolgen voor haar rekening te nemen.

Meer informatie

Kamerdebat naar 4 juni uitgesteld (aanleiding: rapport Algemene Rekenkamer)

 • Het aangekondigde debat van 20 mei is uitgesteld naar 4 juni. Aanwezig zijn dan staatssecretarissen Van Rijn (VWS, gaat over pgb) en Klijnsma (SZW, gaat over SVB).
 • Aanleiding voor uitstel van het debat is een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de invoering van het nieuwe pgb-systeem. 'De invoering van het trekkingsrecht pgb is niet zorgvuldig verlopen. De politieke besluiten over het nieuwe pgb-systeem zijn te laat genomen en de voorbereiding was slecht'. 
 • De Rekenkamer gaat zeer binnenkort een onderzoek doen naar de problemen. 

Meer informatie 

Rondetafelgesprek 28 mei 2015

 • In de aanloop naar het plenair debat op 4 juni over de pgb-invoeringsproblematiek vond op 28 mei een RTG met veldpartijen plaats. De leden van de vaste commissie VWS spraken in twee blokken met belanghebbenden. In het eerste blok waren naast vier gemeentelijke vertegenwoordigers ook Per Saldo, Ieder(in), de Branchevereniging Kleinschalige Zorg en een ICT-deskundige uitgenodigd.
 • De gemeentelijke vertegenwoordigers waren de wethouders De Jonge (Rotterdam), Schroor (Groningen) en Gerats (Maastricht) en namens de VNG Jantine Kriens. In het tweede blok kwamen vertegenwoordigers van vijf zorginstellingen aan het woord. 
 • Het beeld dat in alle bijdragen geschetst werd was dat de problemen met de trekkingsrechten niet op korte termijn kunnen worden opgelost. De verwachting is dat het zeker tot het einde van het jaar zal duren. Allerlei voorbeelden van zaken die misgaan gingen over tafel. De wethouders De Jonge en Schroor maakten o.a. duidelijk wat er niet loopt in de gegevensoverdracht naar de SVB en wat zij aan herstelacties op touw zetten om er voor te zorgen dat budgethouders hun geld krijgen en de kosten die dat met zich meebrengt. Wethouder Gerats gaf een toelichting op de keuze Maastricht om een deel van cliënten niet over te dragen aan de SVB. 
 • De vraag is nu wat de fracties met de informatie doen. Dat zal op 4 juni duidelijk worden.

Kamerdebat 29 april 2015

 • Woensdag 29 april was een plenair debat met staatssecretaris Van Rijn over de vraag of hij eerdere waarschuwingen in de wind zou hebben geslagen dat de SVB niet bij machte zou zijn de PGB’s op een goede manier uit te keren.
 • De staatssecretaris zegt toe dat op 15 mei de problemen met de PGB’s voor een groot deel opgelost zijn.
 • Op 20 mei zal de Tweede Kamer een AO met Van Rijn hebben, waarin zijn belofte centraal staat. De actuele voortgangsrapportage wordt op 18 mei naar de Kamer gestuuurd. 
 • De Tweede Kamer stelt twee deadlines:
  - 15 mei moeten alle zorgverleners uitbetaald zijn. Vermoedelijk zijn op 15 mei nog niet alle problemen opgelost zijn. Wel lijken de nieuwe aanvragen goed afgehandeld te worden.
  - 15 juli moet het herstelplan met alle herstelacties uitgevoerd zijn, vindt de Kamer. Dan moet alles kloppen: toekenning, geaccordeerde zorgovereenkomsten, zorgbeschrijvingen (Wlz) en herstel van foute betalingen.

Meer informatie

Kamerdebat 26 maart 2015

 • De staatssecretaris vraagt gemeenten en zorgkantoren om de groep mensen die nog niet gedeclareerd heeft (budgethouders) actief te gaan opsporen. Zij krijgen de gegevens van deze mensen van de SVB.
 • De staatssecretaris geeft geen deadline, maar komt wel halverwege mei met informatie over de voortgang in uitbetalingen en welke betalingsproblemen nog resteren.
 • Een herstelplan moet ervoor zorgen dat er geen noodmaatregelen meer nodig zijn, maar dat alles volgens het reguliere betalingssysteem gaat. Voor het zomerreces (half juli) moeten de herstelacties uit het herstelplan uitgevoerd zijn.
 • Het aanpakken van alle problemen met de uitbetalingen van pgb’s door de SVB gaat nog maanden duren. In het plan staan tien knelpunten met deadlines wanneer die opgelost moeten zijn. Voor de zomer moeten al die punten zijn afgewerkt.
 • Er komen twee 'ketenregisseurs': Andree van Es en Marcel van Gastel. Zij moeten ervoor zorgen dat de uitwisseling van gegevens tussen de gemeenten, verzekeraars en de SVB beter gaat.
 • Belangenorganisatie Per Saldo blijft kritisch op het herstelproces, omdat ze niet uitsluit dat het systeem niet werkt. Dat systeem wordt getest en de resultaten worden ook rond de zomer verwacht.

Meer informatie

Kamerdebat 3 maart 2015

 • De staatssecretaris heeft met de brancheorganisaties afspraken gemaakt om de problemen rond de uitbetaling van pgb's op te lossen. Er is vooruitgang, maar er zijn nog altijd veel problemen. Lees het debatverslag.
 • De knelpunten zijn in kaart gebracht door Per Saldo, de belangenorganisatie voor mensen met een pgb, en de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). Samen met de staatssecretaris is aan de hand van die knelpunten een plan van aanpak opgesteld (herstelplan).

Meer informatie

Kamerdebat 12 februari 2015

 • In dit Kamerdebat sprak de Kamer opnieuw haar zorgen uit over de pgb-uitbetaling door de SVB, ondanks de voortgangsbrieven van staatssecretaris Van Rijn (VWS).
 • De staatssecretaris neemt de aanhoudende problemen zeer serieus en gaat het Rapid Response Team (SVB) uitbreiden. Er werden op 12 februari drie moties ingediend, die alle werden verworpen.

Meer informatie

Kamerdebat 4 februari 2015

 • De staatssecretaris betreurt de uitvoeringsproblemen. Hij belooft maatregelen die de bulk van de problemen binnen 5 à 10 werkdagen zouden oplossen.
 • Er werden 9 moties ingediend, waarover op 10 februari is gestemd. Op 12 februari was er een ingelast AO over de voortgang in de pgb-uitbetaling aan de zorgverleners.

Meer informatie

Deze pagina is onderdeel van het Jeugd ABC