Handleidingen, checklist en webinars

In 2020 gaan inwoners voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning een maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand betalen, het zogeheten abonnementstarief.

Op deze pagina vindt u informatie ter ondersteuning van de implementatie van abonnementstarief

HANDLEIDING INITIËLE AANLEVERING ABONNEMENTSTARIEF WMO VOOR GEMEENTEN

Alle activiteiten voor gemeenten die nodig zijn voor de initiële aanlevering, staan beschreven in deze handleiding. De te nemen stappen voor de aanlevering zoals verbinding GGk, aanleveren gemeentelijke parameters, aanlevermoment en wat te doen bij fouten worden nader toegelicht. Deze handleiding is een vervolg op de checklist die in september is verschenen. Voor de initiële aanlevering dienen de stappen uit de checklist doorlopen te zijn.

CHECKLIST IMPLEMENTATIE WMO ABONNEMENTSTARIEF 2020 VOOR GEMEENTEN

In deze checklist is de aanpak beschreven om tot een succesvolle implementatie van het Wmo abonnementstarief 2020 in de keten te komen. Verschillende implementatie-onderwerpen zoals beleid, organisatie, proces, software en migratie worden nader toegelicht. Deze checklist is tot stand gekomen in overleg tussen het project GA2020, de VNG, het Ketenbureau i-Sociaal Domein, het CAK, het Inlichtingenbureau, gemeenten en de (gemeentelijke) softwareleveranciers.

KOSTPRIJSBEWAKING EN BEPALEN RESTERENDE KOSTPRIJS

In de periode september, oktober, november en december stelt het CAK H&V- en ZA-bestanden beschikbaar met de op dat moment bij het CAK bekende Wmo-cliënten. Door deze bestanden te vergelijken met uw eigen administratie, kunt u in januari 2020 actuele en juiste klantgegevens opvoeren via iEb. Op dit moment staat het H&V- en ZA-bestand klaar voor periode 10 op Porta, het portaal van CAK.

Het CAK heeft hierbij een uitgebreide toelichting gemaakt. In deze toelichting vindt u naast informatie over het H&V-bestand, ook uitleg over de inningsvarianten (paragraaf 2.1) en informatie over het bepalen van de resterende kostprijs (paragraaf 2.2). Omdat we veel vragen kregen over het bepalen van de kostprijs, biedt het CAK ook 2 formules waarmee respectievelijk het aantal resterende perioden en de resterende kostprijs kan worden berekenend voor inningsvariant 1 met behulp van de bestanden van het CAK.

WEBINARS OVER ABONNEMENTSTARIEF WMO