Samenstelling College voor Arbeidszaken

Het college bestaat op grond van het Reglement voor het College voor Arbeidszaken uit:

 • 4 vertegenwoordigers uit de gemeenten < 20.000 inwoners
 • 9 vertegenwoordigers van gemeenten  20.000- 50.000 inwoners
 • 6 vertegenwoordigers van gemeenten 50.000- 100.000
 • 6 vertegenwoordigers van 100.000+ gemeenten
 • 4 vertegenwoordigers van de G4 gemeenten (één uit elke G4 gemeente)
 • 1 vertegenwoordiger van de gewesten
 • maximaal 2 vertegenwoordigers van besturen van aangesloten lichamen

Daarnaast kent het CvA een tweetal adviseurs:

 • 1 vertegenwoordiger namens de VGS (Vereniging van GemeenteSecretarisssen)
 • 1 vertegenwoordiger namens de VvG (Vereniging van Griffiers)

De leden van het CvA worden aangewezen met inachtneming van het feit dat er sprake dient te zijn van een redelijke spreiding over de provincies, over de politieke partijen en over mannen en vrouwen. De omvang van het CvA en het afspiegelingsprincipe hangen samen met het werk van het CvA (het afsluiten van Cao’s waaraan gemeenten gebonden zijn), waardoor de representativiteit van het CvA belangrijk is, zodat het draagvlak voor te te kiezen koers en te nemen besluiten zo groot mogelijk is.

Het CvA kiest uit haar midden een voorzitter en vice-voorzitter. Zij voeren de onderhandelingsdelegatie aan, bestaande uit ongeveer 10 leden, die eveneens uit het midden van het CvA worden gekozen en die een representatieve vertegenwoordiging vanuit het CvA vormt. De onderhandelingsdelegatie voert namens de gemeentelijke werkgevers de onderhandelingen met de vakbonden over de Cao gemeenten.


Kamer Gesubsidieerde Arbeid (KGA)

Voorts kent het CvA een aparte kamer voor haar rol als werkgeversorganisatie voor de sociale
werkvoorziening, de Kamer Gesubsidieerde Arbeid (KGA). De KGA voert de onderhandelingen voor de
Cao Wsw. De KGA wordt samengesteld uit leden van het CvA en de Commissie Werk en Inkomen.


Expertise CvA

Het CvA behartigt de werkgeversbelangen van de gemeenten in de breedste zin des woords. Een van
de belangrijkste taken van het CvA is daarbij het sluiten van Cao’s. De leden van het CvA dienen
daarom kennis te hebben van dan wel grote affiniteit te hebben met de volgende gebieden:

 • Personeel & Organisatie (ze zijn portefeuillehouder P&O)
 • Arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Arbeidsverhoudingen
 • Pensioen
 • Sociale zekerheid
 • Financiën
 • Sociaal-economische vraagstukken
 • De leden van de KGA dienen tevens kennis te hebben van c.q. portefeuillehouder sociale zaken en werkgelegenheid te zijn.

Competenties onderhandelingsdelegatie

De leden van het CvA die zitting hebben in de onderhandelingsdelegatie beschikken over onderhandelingsvaardigheden. Daarnaast beschikken zij over het vermogen om in een team te kunnen opereren waarbij het belang van de gezamenlijke gemeentelijke werkgevers -de branche- vooropstaat en soms moet wijken voor het belang van de eigen persoon of gemeente.


Tijdsinvestering

 
Vereiste (tijds)investering van CvA-leden

 • Bijwonen van en participeren in de vijf vergaderingen (duur: een dagdeel) per jaar
 • Een tweedaagse inwerksessie
 • Eventueel in de zittingsperiode een tweede tweedaagse training/studiebijeenkomst
 • Op afroep beschikbaar voor extra werkzaamheden in commissies of besturen waarin het CvA participeert of verzocht wordt een bijdrage te leveren
 • Beschikbaarheid om de VNG te vertegenwoordigen bij belangrijke bijeenkomsten op het werkterrein van het CvA
 • De leden van het CvA worden geacht de standpunten van het CvA (de werkgeversvisie) toe te lichten, zowel richting VNG-leden die niet in het CvA zitten als organisaties buiten de VNG

Vereiste extra tijdsinvestering onderhandelingsdelegatie

 • Het voorbereiden en bijwonen onderhandelingen (duur noch frequentie liggen vast, maar de onderhandelingen leggen in de praktijk een groter beslag op de agenda dan de reguliere vergaderingen)