Wonen waar en hoe je wilt

Voor het creëren van een thuis is van belang dat de woning is ingericht naar de wens en bruikbaarheid van de bewoner. Het kan zijn dat daarvoor fysieke aanpassingen of begeleiding nodig zijn. Prettig wonen kan ook te maken hebben met de bereikbaarheid en de directe omgeving van de woning. Doe hier inspiratie op over hoe je dit als gemeente goed op orde kan brengen op de volgende onderwerpen: Woningaanbod, Zelfstandig wonen, Omgeving & Locatie, Eigen regie en Veiligheid.

 

Passende woningen

Voorbeelden

 • Gemeente Utrecht maakt met woningcorperaties prestatieafspraken over rolstoelwoningen.
 • Het Vastgoedbedrijf van de gemeente Tilburg heeft de toegankelijkheid van ruim 100 accommodaties in kaart gebracht.
 • Gemeente Gooise Meren evalueert het toewijzingssysteem van Woningnet met woningbouwcorporaties om meer passende woningen te realiseren.
 • Gemeente Groningen heeft en aanbeveling Toegankelijkheid opgesteld, waarin ze een handreiking geven over hoe je bij nieuwbouw en verbouw rekening kunt houden met toegankelijkheid.

Wat zegt het VN-verdrag?

Artikel 19
Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij
De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag erkennen het gelijke recht van alle personen met een handicap om in de maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen en nemen doeltreffende en passende maatregelen om het personen met een handicap gemakkelijker te maken dit recht ten volle te genieten en volledig deel uit te maken van, en te participeren in de maatschappij, onder meer door te waarborgen dat:
a. personen met een handicap de kans hebben, op voet van gelijkheid met anderen, vrijelijk hun verblijfplaats te kiezen, alsmede waar en met wie zij leven, en niet verplicht zijn te leven in een bepaalde leefregeling;
b. personen met een handicap toegang hebben tot een reeks van thuis, residentiële en andere maatschappij-ondersteunende diensten, waaronder persoonlijke assistentie, noodzakelijk om het wonen en de opname in de maatschappij te ondersteunen en isolatie of uitsluiting uit de maatschappij te voorkomen;
c. de maatschappijdiensten en –faciliteiten voor het algemene publiek op voet van gelijkheid beschikbaar zijn voor personen met een handicap en beantwoorden aan hun behoeften.

Artikel 28
Behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming
1. De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op een behoorlijke levensstandaard voor henzelf en voor hun gezinnen, met inbegrip van voldoende voeding, kleding en huisvesting en op de voortdurende verbetering van hun levensomstandigheden, en nemen passende maatregelen om de verwezenlijking van dit recht zonder discriminatie op grond van handicap te beschermen en te bevorderen.
2. De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op sociale bescherming en op het genot van dat recht zonder discriminatie op grond van handicap, en nemen passende maatregelen om de verwezenlijking van dat recht te waarborgen en te stimuleren, met inbegrip van maatregelen om:
d. de toegang voor personen met een handicap te waarborgen tot volkshuisvestingsprogramma’s;

Wetten

Wmo

Daarnaast vraagt de Wmo van gemeenten hun inwoners te helpen bij het zelfstandig (blijven) wonen.
Door middel van aanpassingen in het huis (bijvoorbeeld een traplift of aangepaste keuken) en door ondersteuningen (zoals hulp met het huishouden). Hierbij is het van belang dat er gekeken wordt naar de individuele situatie van de aanvrager. Dezelfde oplossing is niet voor iedere twee personen de beste. En wanneer er bij nieuwbouw direct al rekening wordt gehouden met algemene standaarden voor personen met een beperking, kunnen aanpassingen op grond van de Wmo afnemen.

Woningaanpassingen

Voorbeelden

 • Gemeente Gooise Meren biedt inwoners een kleine subsidie voor woningaanpassingen.
 • Inwoners in gemeente Gooise meren kunnen zich tot de gemeente wenden als zij problemen ervaren met het zelfstandig wonen. Een consulent gaat op huisbezoek om het probleem in kaart te brengen.
 • Gemeente Groningen heeft een convenant opgesteld met zorginstanties, woningcorporaties en buurgemeenten, waarin afspraken zijn gemaakt om gezamenlijkheid oplossingen te vinden zodat inwoners met een psychische kwetsbaarheid en jongeren met een beperking binnen drie maanden zelfstandige huisvesting hebben.
 • Gemeente Groningen heeft een vast bestuurlijk overleg met de woningcorporaties in de stad, waarin ze afspraken maken over hoe ze de stad inrichten. Jaarlijks maakt de gemeente prestatie-afspraken met de corporaties.

Wat zegt het VN-verdrag?

Artikel 19
Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij
De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag erkennen het gelijke recht van alle personen met een handicap om in de maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen en nemen doeltreffende en passende maatregelen om het personen met een handicap gemakkelijker te maken dit recht ten volle te genieten en volledig deel uit te maken van, en te participeren in de maatschappij, onder meer door te waarborgen dat:
a. personen met een handicap de kans hebben, op voet van gelijkheid met anderen, vrijelijk hun verblijfplaats te kiezen, alsmede waar en met wie zij leven, en niet verplicht zijn te leven in een bepaalde leefregeling;
b. personen met een handicap toegang hebben tot een reeks van thuis, residentiële en andere maatschappij-ondersteunende diensten, waaronder persoonlijke assistentie, noodzakelijk om het wonen en de opname in de maatschappij te ondersteunen en isolatie of uitsluiting uit de maatschappij te voorkomen;
c. de maatschappijdiensten en –faciliteiten voor het algemene publiek op voet van gelijkheid beschikbaar zijn voor personen met een handicap en beantwoorden aan hun behoeften.

Wetten

Wmo

Daarnaast vraagt de Wmo van gemeenten hun inwoners te helpen bij het zelfstandig (blijven) wonen. Door middel van aanpassingen in het huis (bijvoorbeeld een traplift of aangepaste keuken) en door ondersteuningen (zoals hulp met het huishouden).
Hierbij is het van belang dat er gekeken wordt naar de individuele situatie van de aanvrager. Dezelfde oplossing is niet voor iedere twee personen de beste. En wanneer er bij nieuwbouw direct al rekening wordt gehouden met algemene standaarden voor personen met een beperking, kunnen aanpassingen op grond van de Wmo afnemen.

Wonen met zorg en ondersteuning

Voorbeelden

 • Gemeente Den Haag kent sinds 1 januari 2016 de subsidieregeling “stimuleren initiatieven voor groepswonen Den haag 2016”. Met deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld om groepswooninitiatieven van ouderen en mensen met een beperking te stimuleren.

  Wat zegt het VN-verdrag?

  Artikel 19
  Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij
  De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag erkennen het gelijke recht van alle personen met een handicap om in de maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen en nemen doeltreffende en passende maatregelen om het personen met een handicap gemakkelijker te maken dit recht ten volle te genieten en volledig deel uit te maken van, en te participeren in de maatschappij, onder meer door te waarborgen dat:
  a. personen met een handicap de kans hebben, op voet van gelijkheid met anderen, vrijelijk hun verblijfplaats te kiezen, alsmede waar en met wie zij leven, en niet verplicht zijn te leven in een bepaalde leefregeling;
  b. personen met een handicap toegang hebben tot een reeks van thuis, residentiële en andere maatschappij-ondersteunende diensten, waaronder persoonlijke assistentie, noodzakelijk om het wonen en de opname in de maatschappij te ondersteunen en isolatie of uitsluiting uit de maatschappij te voorkomen;
  c. de maatschappijdiensten en –faciliteiten voor het algemene publiek op voet van gelijkheid beschikbaar zijn voor personen met een handicap en beantwoorden aan hun behoeften.

  Wetten

  Wmo

  Daarnaast vraagt de Wmo van gemeenten hun inwoners te helpen bij het zelfstandig (blijven) wonen. Door middel van aanpassingen in het huis (bijvoorbeeld een traplift of aangepaste keuken) en door ondersteuningen (zoals hulp met het huishouden). Hierbij is het van belang dat er gekeken wordt naar de individuele situatie van de aanvrager. Dezelfde oplossing is niet voor iedere twee personen de beste. En wanneer er bij nieuwbouw direct al rekening wordt gehouden met algemene standaarden voor personen met een beperking, kunnen aanpassingen op grond van de Wmo afnemen.

  Bereikbaarheid, Sociale omgeving

  Voorbeelden

  • Gemeente Almere werkt aan een overzichtkaart van gerealiseerde en geplande woonlocaties voor inwoners met beperking.
  • Gemeente Gooise meren houdt bij verhuizing rekening met nabijheid van eventuele mantelzorgers. Zo is het vanuit de Wmo mogelijk een mantelzorgwoning te plaatsen bij de mantelzorger in de tuin.
  • Als er een nieuwe woonwijk wordt gebouwd in gemeente Katwijk, dan wordt bij het ontwerp de van de woonwijk rekening gehouden met mensen met een beperking.
  • Gemeente Apeldoorn is gestart met de campagne 'Welkom in de woonomgeving' die erop gericht is om de acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de buurt te bevorderen.

  Levensloopbestendige woningen, Recht van verhuizen

  Voorbeelden

  • Gemeente Berkelland helpt 50+ ers op weg bij het levensloopbestendig maken van hun woningen om langer, veiliger, gezonder en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. Via de regietafel wonen en zorg is in 2017 ook onderzoek gedaan naar vraag- en aanbodontwikkeling voor mensen met een beperking.
  • Gemeente Gooise Meren biedt verhuisbegeleiding die kan helpen bij het zoeken naar een geschikte woning in de sociale dan wel particuliere huursector.
  • Met de bewustwordingscampagne “Lang Zult u Wonen” stimuleert gemeente Groningen huiseigenaren om hun woning zodanig aan te passen dat ze er langer veilig en comfortabel kunnen blijven wonen.

  Handelwijze bij calamiteiten

  Voorbeelden

  • Het Steunpunt Gemeente Utrecht stimuleert het laten maken van crisiskaarten, waarin staat beschreven hoe mensen moeten handelen bij een crisis.