Leidraad
De leidraad is een term uit het lopende Cao-akkoord, de Cao gemeenten 2009-2011. In dat Cao-akkoord is de volgende afspraak gemaakt: ‘De eenmalige uitkering van 1% wordt omgezet in een gelijkwaardige structurele looncomponent (salaris), tenzij gedurende de looptijd van deze Cao geen overeenstemming wordt bereikt over een nog op te stellen leidraad over de noodzakelijke verandering van de gemeentelijke organisatie in het licht van de kabinetsplannen en de financiële situatie van de sector.

Uitgangspunten voor deze leidraad zijn modernisering en flexibilisering, terugdringing van externen (boven op bestaande taakstellingen), terugdringing van bureaucratisering en, als taakstellingen leiden tot vermindering van formatieplaatsen, is begeleiden van werk naar werk uitgangspunt, zodat gedwongen werkloosheid wordt voorkomen.’

 

Vrij vertaald: op voorwaarde dat de VNG en de bonden voordat de Cao op 1 juni 2011 afloopt met elkaar een afspraak hebben gemaakt over meer mobiliteit, minder bureaucratie en meer flexibiliteit, wordt de eenmalige uitkering van 1% (van 12 maandsalarissen) die in 2010 is gedaan omgezet in een gelijkwaardige structurele loonsverhoging.

 

De VNG heeft destijds in het Cao overleg direct gesteld dat met de afspraken in de leidraad ook de financiële ruimte moet ontstaan om de eenmalige uitkering van 1% van 12 maandsalarissen (hetgeen neerkomt op een structurele loonstijging van 0,85%) om te zetten in een structurele component.

 

Naast de afspraak over de leidraad is in het Cao-akkoord ook afgesproken dat partijen tijdens de looptijd van de Cao afspraken zouden maken over een nieuw soort Cao, (de Cao van de Toekomst) en een individueel loopbaanbudget.

 

Eind 2010 zijn bonden en de VNG met elkaar om gesprek gegaan over de leidraad en de andere onderwerpen.

 

Verloop van de gesprekken tussen VNG en bonden

De gesprekken met de bonden zijn tot de laatste fase constructief en in een goede sfeer verlopen.

 

Het CvA heeft in het begin, zoals zij tijdens het voorgaande Cao-overleg had aangegeven ingezet op het direct aantoonbaar inverdienen van de 1%. Dit was voor de bonden onbespreekbaar. In plaats daarvan is besproken om de lopende Cao te verlengen. Deze optie van verlenging sloot zeer goed aan bij het uitgangspunt van de VNG. De leidraad sec leidt niet direct tot de inverdienmogelijkheden om de genoemde eenmalige uitkering structureel te maken. Die ontstaan pas als de afspraken zijn geïmplementeerd, en daarmee zal de nodige tijd zijn gemoeid. Een verlenging zou die ruimte wel bieden.

 

Met deze verlenging in het hoofd, maakt de VNG zich op om op 7 maart tot een akkoord te komen over de leidraad, die vervolgens aan u, de leden, zou kunnen worden voorgelegd.

 

Vlak voor die onderhandeling werd vanuit de bonden gemeld dat het bestuur van de AbvaKabo FNV een verlenging van de Cao zou zien als een nieuwe Cao en dat daardoor aanvullende salariseisen en afspraken daarover niet achterwege konden blijven. Hiermee werd in feite een stap terug gedaan in het onderhandelingsproces. Door uw onderhandelingsdelegatie is daarop overwogen om het overleg te staken.

 

Op dringend verzoek van de bonden is het overleg op 7 maart nog wel doorgegaan. De bonden wilden graag tekst en uitleg geven over bovengenoemde mandaatskwestie.

Na dit gesprek zijn partijen uit elkaar gegaan, met daarbij de afspraak om naar de achterbannen terug te keren om te bezien of er mandaat is voor verder overleg over een verlenging van de Cao en nadat een nieuwe.datum voor overleg was vastgesteld.

  Inhoud van de leidraad

In de meest recente versie van de leidraad zijn afspraken opgenomen over:

1.      Meer mobiliteit:

a.      bevorderen mobiliteit tussen sectoren

b.      bevorderen mobiliteit in gemeentelijke sociale plannen (afspraken omtrent passende werk, acceptatieplicht passende arbeid etc.)

2.      Meer inzetbaarheid:

a.      invoering Individueel Loopbaanbudget;

b.      invoering aanstelling in algemene dienst.

3.      Flexibilisering van de werktijden

a.      Een nieuwe standaardregeling, gebaseerd op afspraken tussen werkgever en werknemer over wanneer arbeid wordt verricht, binnen een nieuw ruimer dagvenster

b.      De oude regeling omtrent dagvensters en toeslagen (onregelmatige dienst en overwerk), nu de bijzondere regeling genoemd, blijft alleen nog bestaan voor mensen waarvan de werkzaamheden het noodzakelijk maken dat ze in roosterdienst werken. Op lokaal niveau wordt besloten welke groepen van personeel onder deze bijzondere regeling vallen.

4.      Modernisering van arbeidsvoorwaarden

a.      invoering van een vernieuwd en vereenvoudigd hoofdstuk 3 (een oude wens van het CvA);

b.      invoering van een Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB is een individuele pot met geld (een gemoderniseerd cafetariamodel) die werknemers de ruimte geeft om te kiezen voor geld, tijd of een opleiding. Het is de bedoeling om in ieder geval het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering daarin onder te brengen. Daarenboven zullen sociale partners de mogelijkheid bezien om te komen tot een beperking van het aantal rechtspositionele regelingen en de vrijvallende financiële middelen onder te brengen in het IKB.

5.      Terugdringing van de bureaucratie: aanbevelingen aan de sector

6.      Terugdringing inhuur externen: monitoren inzet van externen

 

Voor de VNG waardevolle en belangrijke stappen naar de vernieuwing van de CAR-UWO.

En belangrijker: deze afspraken sluiten aan bij de P&O-agenda van gemeenten.

 

De meeste afspraken zouden inwerking treden op 1 januari 2013, omdat zij de nodige implementatie vergen.

 

Het overleg over de leidraad is nog niet afgerond: belangrijke verschillen van mening bestaan nog op het terrein van de mobiliteit in gemeentelijke sociale plannen, de flexibilisering van de werktijden en de modernisering van de arbeidsvoorwaarden, onder meer over het IKB.

 

Communicatie door de vakbonden

Tot grote verrassing van de VNG zijn de bonden inmiddels naar buiten gekomen met voornoemde persbericht en een nieuwsbrief aan hun leden.

In het persbericht reppen zij over ‘een mogelijk conflict aan de Caotafel.‘

 

Dat lijkt ons prematuur: we zijn als partijen met elkaar in gesprek.

Bovendien: er is feitelijk geen sprake van Cao-overleg: partijen praten ter uitvoering van het lopende Cao-akkoord over een leidraad.

 

Hoe verder

De CvA commissie vergadert woensdag 16 maart over de leidraad en de mogelijke vervolgscenario’s, waaronder een verlenging.

Wij houden u op de hoogte!