Op woensdag 13 maart 2019 zijn de doorrekeningen van het concept Klimaatakkoord door het CPB en het PBL bekend gemaakt.

21 december 2018 zijn de opbrengsten van de sectortafels overhandigd aan minister Wiebes. De VNG ziet dit moment als een volgende stap in het proces om te komen tot een Klimaatakkoord. Net als bij de oplevering in 10 juli gaat het hier om tussenproduct dat nog wordt doorgerekend door het PBL. Het doel van het Klimaatakkoord is 49% CO2-reductie in 2030. Voor een volledig overzicht van alle maatregelen kunt u terecht op www.klimaatakkoord.nl.

September 2018 presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hun analyse over het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Gemeenten spelen hierin een grote rol. Het PBL stelt dat het doel van de in juli gepresenteerde plannen haalbaar is. Het doel van het Klimaatakkoord is 49% CO2-reductie in 2030. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt en vervolgens opnieuw doorgerekend door het PBL. Na verwachting ligt er eind van dit jaar een breed gedragen maatschappelijk akkoord.

Op 13 juni 2018 heeft minister Wiebes een brief naar de kamer gestuurd over de voortgang aan de tafels. Op 4 juli praatte Wiebes de kamer bij hierover. Een overzicht van de vorderingen aan de 5 sectortafels vanuit gemeentelijk perspectief vindt u hier.

Hoe informeren en betrekken we u?

De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen gestart. Aan de 5 sectortafels en in het Klimaatberaad zitten wethouders die namens de VNG onderhandelen. De VNG heeft eind vorig jaar in de Investeringsagenda samen met het IPO en de Unie het aankomende kabinet een aanbod gedaan op de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Input

Voor de het Klimaatakkoord heeft VNG de input opgehaald bij haar leden tijdens ambtelijke bijeenkomsten en meedenkgroepen dit voorjaar. Verder heeft elk van de 5 sectortafels een breed klankbord van gemeenten (na een oproep aan alle gemeenten om ambtelijk mee te doen) die van dag tot dag meegenomen worden bij de totstandkoming van de voorstellen. Deze input is daarnaast afgestemd met de toenmalige leden van VNG-commissie MEM.

Nieuwe raadsleden en collegeleden betrekken

Een belangrijk aandachtspunt voor de VNG is dat de (nieuwe) raadsleden en collegeleden na de collegevorming worden meegenomen in de lopende onderhandeling. Dit doen we tijdens de bestuurlijke roadshows rond en direct na de zomer. Later dit najaar staat een landelijke bijeenkomst in de planning voor zowel ambtenaren als bestuurders. Intussen informeren we u over de lopende onderhandelingen via op deze website in de nieuwsbrieven. Ontvangt u deze nog niet, dan kunt u zich hier aanmelden.

VNG’ers aan sectortafels

De VNG wordt aan de tafels door deze bestuurders vertegenwoordigd:

Tafel

VNG

Klimaatberaad

Berend de Vries (wethouder gemeente Tilburg), Lot van Hooijdonk (wethouder gemeente Utrecht)

Gebouwde omgeving

Lot van Hooijdonk

Industrie

Stephan Brandligt (wethouder gemeente Delft)

Elektriciteit

Berend de Vries

Mobiliteit

Monique Stam

Landbouw en landgebruik

Sebastiaan van ‘t Erve (burgemeester gemeente Lochem)