Het komende bestuursakkoord en de decentralisatie op de terreinen zorg, werk en jeugd stonden centraal bij het gesprek tussen voorzitter Ralph Pans van de directieraad van de VNG en het college van B&W van Stadskanaal op 18 januari 2011.

De bestuurders benadrukten de noodzaak van beleidsruimte, voldoende middelen en een zorgvuldige invoering. Het gesprek ging ook over de bestuurskracht en -schaal die het uitvoeren van de nieuwe taken vereist. Het college van Stadskanaal vindt de constructie van een centrumgemeente daarvoor niet geschikt. Samenwerking is een beter antwoord. Stel daarvoor een aantal kaders vast en laat de gemeenten binnen een bepaalde termijn met een voorstel komen, vinden de bestuurders.

De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) speelt daarbij een actieve rol. De VNG doet er verstandig aan om ook in het project Slim Samenwerken de verbinding naar de VGG te leggen. Op dit moment is Stadskanaal met Bellingwedde en Vlagtwedde in gesprek over duurzame samenwerking.

Voorts komt de financiële problematiek met de Wmo aan de orde. Die plaatst Stadskanaal voor flinke tekorten. Hetzelfde dreigt op het gebied van werk. Ook de krimpproblematiek komt op tafel. Vergrijzingsindexen en middelen voor transitie-processen zouden behulpzaam kunnen zijn.

Wat de informatievoorziening aan de gemeente beteft, is er geen vraag naar nieuwe informatiestromen. Regelmatig contact met de VNG - al dan niet via de VGG - wordt waardevol gevonden.