Gemeenten willen samen met alle overheden concrete stappen zetten om het vertrouwen in de overheid te versterken. Uitvoerbaarheid van beleid is daarbij cruciaal.

Vertrouwen in de overheid is tijdens de (in)formatie en de komende jaren een prominent politiek en maatschappelijk thema. Informateur Tjeenk Willink refereerde er al aan in één van zijn eerste persconferenties. Vertrouwen van inwoners win je bij een goede uitvoering en over uitvoering praten kan niet zonder gemeenten.

Hoofdpunten

Voor onze inbreng voor de kabinetsformatie en een nieuw regeerakkoord zetten we daarbij in op de volgende hoofdpunten:

  • Beleid en uitvoering zijn onderdeel van dezelfde medaille. In de gesprekken met het rijk en andere overheden over een betere uitvoeringspraktijk zetten gemeenten het volgende centraal: doorlopend toetsen van nieuwe wet- en regelgeving op maatschappelijke impact, financiële en andere randvoorwaarden; versnelling van de digitale agenda; minder gedetailleerde regelgeving.
  • Maatwerkoplossingen zijn nodig voor mensen die niet de juiste weg of steun weten te vinden in het systeem, of juist door het systeem in de problemen raken. Zij hebben recht op een persoonlijke benadering die bestaat uit een luisterend oor, integrale ondersteuning en een helder perspectief.
  • Gemeenten werken continu aan hun uitvoeringskracht. Door vanuit eigen autonomie lokaal maatwerk te leveren en door onderling samen te werken aan standaarden en gezamenlijke gemeentelijke uitvoering.

Onderzoek naar uitvoeringskracht gemeenten

Begin 2020 startte de VNG het traject 'Hoe sterk zijn onze schouders?’. Met als doel om beter zicht te krijgen op de uitvoeringskracht van gemeenten als het gaat om de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Via casestudy’s brengen we in kaart waar gemeenten tegenaan lopen. Om specifieke inzichten te krijgen op de uitvoeringskracht in de fysieke leefomgeving deed adviesbureau BMC aanvullend onderzoek ‘Het kraakt en het piept in het fysiek domein’. Vervolgens onderzocht Royal HaskoningDHV voor 3 thema’s wat de oorzaken zijn van de haperende uitvoeringskracht.

De uitkomsten van deze rapporten vormen de onderbouwing van Spoor 4: Focus op uitvoering. We nemen de aanbevelingen dan ook mee om afspraken te maken binnen de Wet decentraal bestuur.

Podcast

Grote (semi)publieke organisaties richten zich vaak op het algemeen belang en de komende generaties. Vooruitkijken, plannen en oog hebben voor toekomstige risico’s. Goed bedoeld en ook nodig natuurlijk, maar het kan geen kwaad je met regelmaat af te vragen waar je je energie aan wilt geven. Aan de toekomst en het grotere geheel, of aan de mensen die jou nu nodig hebben?

In Den Haag is dit sinds de toeslagenaffaire ook een thema en wordt gesproken over de noodzaak om veel meer aandacht voor de uitvoering te hebben. Het maken van die omslag is overigens nog niet gemakkelijk. Dat ondervindt ook Leonard Geluk, bijna dagelijks. Als directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt hij met grote regelmaat de hoofdrolspelers in Den Haag. En dat valt niet altijd mee…

Webinar

  Op 19 februari hielden we een webinar over spoor 4 waarin:

  • Henri Lenferink (burgemeester van Leiden/voorzitter College van Dienstverleningszaken) vertelt over de gedachte achter het concept/de filosofie van de menselijke maat.
  • Peter Snijders (burgemeester van Zwolle/lid van de commissie Informatiesamenleving) ingaat op de digitale opgave en de GDI.
  • Peter Heijkoop (wethouder in Dordrecht/voorzitter van de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie) de praktijk van multi-problematiek en mensen in kwetsbare posities bespreekt.
  • Arne van Hout (gemeentesecretaris van Nijmegen /voorzitter Taskforce Samen Organiseren /trekker spoor)  toekomstbestendige dienstverlening in de Werkagenda voor de Uitvoering