Als de financiën van gemeenten op orde zijn en als er sprake is van hersteld evenwicht in het openbaar bestuur dan willen wij een aanbod doen richting het kabinet. Met de koepels van provincies en waterschappen kunnen we een bijdrage leveren aan inhoudelijke dossiers als wonen, uitvoering van het Klimaatakkoord, regionale economie en digitalisering.

Om de enorme vraag naar woningen, de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie te realiseren, is het nodig deze slim te combineren met een gezamenlijke aanpak in de regio. Die samenwerking werkt alleen onder de juiste voorwaarden en met goede financiële afspraken. Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen in een oproep aan het nieuwe kabinet. 

Samenwerking koepels

De 3 koepelorganisaties Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en VNG slaan opnieuw de handen ineen om te komen tot een gemeenschappelijke agenda voor de volgende kabinetsperiode. Wonen, economie en klimaat zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. De grote opgaven die hier bij horen hebben een slimme gecombineerde en gezamenlijke aanpak nodig in de regio. 

Verbinden van opgaven

De decentrale overheden zetten zich in voor de bouw van 1.000.000 woningen voor 2030. Nieuwe woningen die gebouwd zijn voor de toekomst, goed bereikbaar en klimaatbestendig. Water, bodem en het herstel van de natuur zijn leidend voor de locatie. Het is daarbij belangrijk dat het rijk de barrières bij gebiedsontwikkeling wegneemt. Om in de regio handen en voeten te geven aan de uitvoering van het Klimaatakkoord is een stabiele koers van het rijk nodig, met een duidelijke, langjarige aanpak. Om economisch herstel aan te jagen, halen de overheden regionale investeringen naar voren en versnellen ze de transitieopgaven. Dit biedt kansen om de ambities op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie te realiseren. Het nieuwe kabinet kan helpen door de economische opgaven te verbinden met de opgaven van klimaat en wonen, zodat de arbeidsmarkt als economische motor kan draaien.

Voorwaarden

De decentrale overheden bundelen de krachten maar stellen daarbij een aantal harde voorwaarden, zoals evenwichtige bestuurlijke verhoudingen. Het is van belang dat nieuw beleid en wetgeving eerst getoetst wordt op uitvoerbaarheid. En dat er een evenwicht is tussen taken, bevoegdheden en financiële middelen voor alle bestuurslagen.

Meer informatie

Gebiedsgerichte interbestuurlijke opgaven in het fysiek domein 

In het kader van de motie Özütok - ‘in voorbereiding op de kabinetsformatie in gesprek met decentrale overheden’ - hebben de directeuren van de koepels VNG, IPO en UvW en BZK de wens uitgesproken een aantal regiobezoeken in te plannen. Dit doen we onder meer door in een aantal regio’s te spreken met bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen over uitvoeringskracht van het binnenlands bestuur. Het gesprek is bedoeld om samen een scherper beeld te krijgen van concrete afspraken die we voor de komende kabinetsperiode over een goede interbestuurlijke samenwerking kunnen maken.

Video's

Krachtig groen herstel van Nederland

In deze video geven de voorzitters van de koepels een toelichting op de gezamenlijke agenda 'Krachtig groen herstel van Nederland'.

 

Verkiezingsdebat

Over het groene herstel organiseerden de UvW, IPO en VNG op 9 maart een online verkiezingsdebat. Politici debatteerden over de volgende stellingen:

  • Bij de keuze voor woningbouwlocaties moeten waterschappen veel beter betrokken worden.
  • Je huis aardgasvrij maken mag de woonlasten niet verhogen ten opzichte van een aansluiting op gas, anders komen de klimaatdoelen in gevaar.
  • Investeren in elektriciteitsnetten is noodzaak om de Regionale Energie Strategieën te realiseren; daar moeten provincies op kunnen sturen

 

Uitvoering klimaatakkoord

Wethouder Lot van Hooijdonk (Utrecht), voorzitter van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, vertelt in deze video hoe het ervoor staat met de uitvoering van het Klimaatakkoord door gemeenten. 

 

Randvoorwaarden klimaatakkoord

De ambitie om in 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas te halen wordt niet gehaald als het nieuwe kabinet onvoldoende middelen beschikbaar stelt en geen extra bevoegdheden aan gemeenten toekent. De VNG roept daarom het nieuwe kabinet op de al in 2019 in het Klimaatakkoord gemaakte afspraken na te komen. Lot van Hooijdonk licht in deze video toe waarom dat nodig is.